Океанариум

- вторник 29 януари 2013 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Историята на вече станалата известна идея за "Океанариум" в Бургас започва през септември 2012та година, когато в община Бургас пристига писмо от руската компания "Научно-производствено обединение Мостовик" ООД от град Омск. Заявен е инвестиционен интерес за изграждане на водно-развлекателно релаксационен комплекс. След като кметът на Бургас възлага на главния архитект да проучи възможностите да бъде предоставен общински терен, се стига до определянето на имот с идентификатор 07079.622.137 по кадастралната картана гр. Бургас като най-подходящ за реализиране на инвестиционното предложение. Теренът се намира в Морската градина и в момента на него е разположена конната база до Атанасовското езеро. Мотивите за избор на терена са няколко. Теренът е с достатъчен размер за да съчетава паркова среда с достатъчно озеленяване и възможност да се изгради комбинация от сгради. Той се намира близо до терена, който преди 30 години е бил определен за делфинариум. Налични са добри изградени комуникации. Близостта на налична железопътна линия също е довод в полза на избраното място. За линията са направени постъпки пред Национална компания железопътна инфраструктура за предоставяне за ползване от община Бургас за осъществяване на транспортен достъп чрез нея от летището до града. Близост до морето за лесно доставяне на необходимата морска вода и идеята за съчетаване на опознавателен център, море, езеро, флора и фауна.

За инвестиционния интерес обществеността разбра преди няколко седмици, след като кметът Димитър Николов внесе за гласуване в общинския съвет докладна записка. В нея се предлагат условията за конкурс за концесията на определения терен със заявената цел. Основните параметри на концесията, коментирани и окончателно приети на заседанието днес, са за за отдаване на 117 декара общинска земя за срок от 35 години. Концесионерът е задължен да изплати еднократно 660 000 лева при подписване на договора, като тази сума ще бъде използвана за преместването на конната база. Инвеститорът трябва да внесе банкова гаранция в размер 1,5% (или 1 200 000 лева) от сумата на инвестицията. Строителството на обществените сгради в комплекса трябва да приключи за максимален срок от 5 години. Размерът на инвестицията трябва да бъде минимум 80 милиона лева. Годишната концесионна такса се определя на 1% от брутните приходи на концесионера, но не по-малко от 60 000 лева. Това означава, че постъпленията в бюджета на общината няма да зависят от размера на реализираната печалба. След изтичането на концесията общината придобива собственост върху построените сгради и съоръжения. Застроена площ ще бъде 25 800 м2, зелените площи ще са 66 966 м2, а водни площи 23 000 м2. Според представените днес общински анализи изготвени при подготовката на процедурата за концесия, ползите за Бургас ще бъдат сериозни. Имидж и туристически интерес за града, реализирани нощувки и търговски продажби за бизнеса, внесени данъци и такси за общинския бюджет.

Приетата днес в общинския съвет докладна записка всъщност стартира процедурата за обявяване на конкурс за концесия с описаните параметри. Не е ясно колко кандидати ще се явят, но параметрите гарантират интерес единствено от сериозни инвеститори. Руската компания заявила първоначален интерес изглежда солидна. Освен голяма и активна тя е и достатъчно опитна в реализирането на такива проекти. НПО Мостовик строи огромен развлекателен и научен център от подобен тип във Владивосток. Сериозността на намеренията сякаш изглежда по-голяма след като информация за инвестицията се появи и в много руски медии и дори в сайта на Омската телевизионна компания излезе информация, че в интервю за медията генералният директор на Мостовик е потвърдил намеренията на компанията да строи такъв комплекс в Бургас.

параметри на конкурса за концесия:

- начална концесионна такса при подписване на договора - 660 000 лева
- срок за строителство на обществените обекти - максимум 5 години
- срок за окончателно завършване на строителството - максимум 7 години
- годишна такса - 1% от брутните приходи но не по-малко от 60 000 лева
- размер на инвестицията - минимум 80 милиона лева
- банкова гаранция - 1,5% от нереализираната инвестиция (1 200 000 лева)
- максимален срок за започване на строителството след подписване на договора - 24 месеца
- застроена площ - 25 800 м2
- зелени площи - 66 966 м2
- водни площи - 23 000 м2

Аудио запис на част от изказванията по време на обсъждането в общинския съвет: