За бъдещите мащабни ремонти в Меден Рудник, Възраждане и Централна градска част

- събота 22 март 2014 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Проектът "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас" (ИПГВР) мина и замина при вял интерес от бургазлии. Не знам дали хората така и не разбраха, че той ще решава до голяма степен бъдещето на града през следващите 7 години или просто чак толкова широк поглед върху това бъдеще не им е интересен. Съвсем скоро след приключването на проекта резултатите от него започват да се прилагат. ИПГВР определи до 2020 година в Бургас ремонтите с европейски средства да бъдат насочени към ЦГЧ и Меден Рудник. Затова и на 27 януари Общинa Бургас откри обществена поръчка за изработване на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда". Със стартирането на процедурата се приемат оферти по три обособени позиции - проектиране на улици и междусградни пространства за Централна градска част (ЦГЧ), Възраждане и Меден Рудник. Всичко това се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 по схема за безвъзмездна финансова помощ наречена „В подкрепа на следващия програмен период“. Това общо взето е планираният начин още от сега да бъде проектирано това, което ще се случва с европейски пари през новия програмен период. Това дава възможност на Община Бургас, без да губи време да кандидатства с готови проекти веднага след като новите оперативни програми стартират.

Всъщност това мащабно проектиране е първи опит на Бургас да промени градската среда в жилищните райони чрез мащабна реконструкция, базирана на сериозни проучвания, идентифициране на проблемите и изготвяне на стратегия за тяхното решаване. Идеята е да се намери начин кварталите ни да бъдат еднакво удобни за движение на пешеходци, велосипедисти и автомобили, паркирането да не е в конфликт с всичко това, средата да бъде достъпна за майки с колички и хора в неравностойно положение, да се създаде единен облик на улици, тротоари и зелени площи и в същото време да се намери начин дизайна на определени елементи или зони да бъде разпознаваем, иновативен, специфичен. Всичко това трябва да осигурява максимална безопасност. Сред изискванията към проекта са и включването на мерки за изграждане на енергоефективно улично осветление, предлагане на иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода и решение за системата за управление на битови отпадъци.

Едно от положителните неща в тази обществена поръчка са определените критерии за оценка на предложенията. В тях предложената цена има само 30% тежест в образуването на крайната оценка. Останалите 70% са разпределени за оценяване на обосновка и анализ, концепция, стратегия и методология на изпълнение и ефикасност на изпълнението. Друг много положителен елемент е желанието на администрацията да включи гражданите в обсъждането на проблемите в определените зони и търсенето на решения за преодоляването им.

Притеснителното в цялата работа е продължаващата упорито тенденция Бургас да пренебрегва Меден Рудник за сметка на централните зони на града. Въпреки ясната оценка на Интегрирания план, че най-големият бургаски комплекс има сериозна нужда от подобряване на градската среда, отново повечето усилия и средства са насочени към центъра на Бургас без каквито и да е ясни мотиви. Ето сравнението в цифри:

ИПГВР Зона със социален характер (Меден Рудник)
жители - 39 834
улици за ремонт - 7,288 км
междусградни пространства за ремонт - 129 116 м2
общ предвиден бюджет - 7 308 807 лв.

ИПГВР Зона за публични функции (ЦГЧ и Възраждане)
жители - 40 605
улици за ремонт - 17,490 км
междусградни пространства за ремонт - 59 202 м2
общ предвиден бюджет - 12 083 934 лв.

Карта на улиците и пространствата включени в проектирането:

градска среда

градска среда