„Пристанище Бургас” ЕАД през 2016-та година

- вторник 14 март 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
В „Пристанище Бургас” ЕАД са забравени притесненията за силно ограничаване или намаляване на обемите на предоставяните услуги към товародатели и клиенти. Съмненията за способността на държавното дружество да продължи да бъде сред големите оператори за товаро-разтоварна дейност идваха във връзка с освобождаването на част от територията за свободен достъп на граждани. Въпреки разширяването на Зоната за обществен достъп са запазени заетостта на работещите в порта и същевременно е разширен спектърът на предоставяните пристанищни и допълнителни услуги. Финансовият резултат за 2016-та е по-добър в сравнение с предходната 2015 г. За това допринася прилаганата маркетингова политика, намаляване на разходите за обслужване на корабите и дейностите по поддръжка и ремонт, разширяване на номенклатурата от съпътстващи дейности, мерки за енергийната ефективност и излизането след процедура на свободния енергиен пазар. Това допринася за достигането на пазарно ориентирано съотношение между себестойност, цена и краен резултат. Последните няколко години товарооборотът на държавния оператор „Пристанище Бургас” ЕАД запазва едно равнище. В условията на остра конкуренция от страна на петте частни оператора в бургаския пристанищен район, товаро-разтоварните дейности достигат заложения обем от близо половин милион тона обработени товари. През втората половина на миналата година е обновената зона за складиране и съхранение на товари в района на 12-13 корабни места, което създава реални условия за нарастване с близо 20 на сто на обемите на обработени товари спрямо първата половина на годината.

Тенденцията е за увеличаване на насипните товари /сол, кокс, чугун, зърнени храни, насипни торове, концентрати, минерали/ и намаляване на генералните товари - черни и цветни метали, биг-бегси торове и бентонит, каси/пакети ПДЧ и др. Например съотношението през 2014 г. е 49% генерални към 51 % насипни, а за 2016 е вече 29% към 71%. Това изменение на структурата до голяма степен е повлияно от новите логистични схеми прилагани от страна на товародателите на пристанището. Например „Неохим” АД и „КЦМ” АД увеличиха чувствително вноса на суровини, респективно производството на готова продукция /торове и цветни метали/, но осъществяват износ и по сухопътни маршрути – с товарни автомобили и жп превоз, не чрез пристанище. През последните две години бяха постигнати договорености за обработка на нови товари, а при други традиционни се прилагат нови технологични схеми за обработка – палетизиране и контейнеризация с последваща експедиция към Контейнерен терминал „Запад”. За износ от по-новите товари са: балирана слама за Кипър, баритен концентрат за Италия и Холандия, зеолит за Холандия. Отчетен е внос на доломит от Турция за българска фирма производител на индустриални минерали. Успешно е обработена голяма партида желязна руда-пелети – транзит за големия металургичен комбинат в Смедерево, Сърбия. От половин година пристанището е сериозна база и за съхранение на платове за българската лека промишленост. Капацитетните ни възможности като територия със закрити и открити складови площи, и наличната техника дават възможност да не бъде отказвана нито една заявка на клиент и да бъде разширявана номенклатурата на обработваните товари.

През 2016 г. обслужените пътници по вътрешни линии са били 33 хил. Това са основно туристи пътували до остров Света Анастасия и в акваторията на залива. Чуждестранните туристи посетили Пристанище Бургас през изминалия круизен сезон са близо 6000.

Морска гара

Порт Бургас


Направените инвестиционни разходи със собствени средства на „Пристанище Бургас” ЕАД през изминалата година възлизат на над 550 000 лв. Средствата са насочени към строително-монтажни дейности и услуги, свързани с поддържане, ремонт и рехабилитация. Извършена е рехабилитация и частична подмяна на отбивната кейова кранцева защита от 1 до 12 корабни места, рехабилитираха се вътрешни и външни ел. трасета, благоустрои се района на четвърто корабно място в Зоната за обществен достъп. През 2016 г., са редуцирани и разходите за ел. енергия с 47 на сто на годишна база, след излизане на свободния пазар. Това води до намаляване на авариите, повишаване стабилността и непрекъсваемостта на ел. захранването, което от своя страна допринесе за запазване и редуциране на цените на пристанищните услуги. По инвестиционната програма на пристанището от първо до четвърто корабни места е изградена нова площадкова ВиК мрежа с колектор, предназначена за обслужване на Зоната за обществен достъп. През изминалите две години са обновени пет от пристанищните челни кранове. През настоящата 2017 г. предстои да бъдат обновени и другите пет крана. Планирано е тази година да се извърши обследване и почистване на оперативната акватория /дъното пред кейовите стени/ за достигане на проектните дълбочини, нещо, което не е правено 15 години. С времето там са се натрупали наноси и слой от различни товари - скрап, метални изделия, насипни товари. Предстои и пълна рехабилитация на пътната инфраструктура от 3-то до 14-то корабни места поради частични пропадания и компрометирани участъци. Налага се изграждане на система за управление на МПС-та в района на Зоната за свободен достъп. Предвидени са средства за аварийни ремонти и други дейности.