Защо да избираме пряко районни кметове?

- сряда 13 февруари 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Преди няколко дни в Бургас беше стартирана инициатива за създаване на райони в Община Бургас и пряко избиране на районните кметове. Инициативният комитет на местна гражданска инициатива „Развитие на местната демокрация“ обяви пред медиите идеята и плана си за действие. Предложението ще бъде подробно представено пред обществото в следващите два месеца, ще бъде дискутирано и след окончателното оформяне ще бъде внесено за разглеждане в общината. Един от основните мотиви за стартирането на инициативата е възможността да бъде осигурена по-добра представителност на гражданите в местната власт, по-пряка връзка на бургазлии с администрацията и по-оспорвано състезание между личности, идеи и визии за развитие. Най-логичният довод, поставящ под съмнение полезността на идеята е вероятността за противопоставяне между избрания районен кмет и централната общинска администрация. Тук ще опитаме да представим информация за ситуацията в момента и евентуалния ефект при реализиране на идеята.

Положението в момента

Според настоящото административно деление в Община Бургас са включени общинският център Бургас, още един град и десет села. Всяко от съставните селища с изключение на село Миролюбово представлява отделно кметство, като кметовете на кметства се избират пряко от жителите на населеното място. Град Бургас от своя страна е разделен на шест Центъра за административни услуги, като директорите им се назначават от кмета на общината. Това означава, че жителите на село Твърдица, които са около 450 човека, могат да си изберат сами кой да ръководи локалната общинска структура, а около 40 000 живеещи в Меден рудник нямат право да решават сами и получават назначен централно директор.

избираеми районни кметовеКакво и как може да се промени


Според Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) в столицата и в градовете с население над 300 000 души се създават задължително райони. Райони могат да се създават и в градовете с население над 100 000 души по решение на общинския съвет, като предложението трябва да бъде внесено от кмета на общината. За създаване на райони е необходимо наличие на население над 25 000 души в съответния район. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) кметът на район се избира пряко от населението за срок от 4 години. По-важните задължения и правомощия на кметовете на райони са:

  • изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;

  • организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

  • отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

  • назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района;

  • приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;

  • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

  • осигурява спазването на обществения ред до пристигане на полицейския орган;

  • кметът на район участва в заседанията на общинския съвет, като той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.


Законовите правомощия на районните кметове не предполагат те да могат да прилагат своя независима политика за развитие на района, а по-скоро трябва да реализират на място решенията на централната общинска администрация и общинския съвет. Районните кметове нямат отношение по издаването на строителни разрешителни. Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината. Районните кметове все пак имат роля да организират благоустройствени и комунални мероприятия, както и да осигуряват административни услуги за гражданите, което им дава известна свобода за различен подход и прилагане на нови идеи в полза на гражданите и съобразени с особеностите на конкретната зона. Те могат да се изказват в общинския съвет, да представят и защитават позицията на жителите на района по въпроси, които засягат конкретния район. Всъщност значимостта на районните кметове за района, който ръководят се определя от общинския съвет. Той определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства (чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА). Например по решение на общинския съвет може да бъдат дадени правомощия на районни главни архитекти, които да отговарят за разрешителните за строеж в конкретния район.


Даниела Божинова (председател на инициативния комитет): "Местната демокрация ще бъде развита, ако бъде прието нашето предложение. Гражданите имат правото пряко да избират хората, отговарящи за нуждите на техните райони, квартали и по-малки населени места. Ще има по-добра представителност на техните интереси, ще има силно мажоритарен елемент. Надявам се, че ще има по-балансирано разходване на общинските бюджети и европейски средства, чрез които се финансират проектите на територията на Бургас. От това решение градът ще спечели".

Живко Табаков (член на на инициативния комитет): "Когато говорим за избираеми кметове, има няколко много важни неща, които са в техните правомощия. Едно от тях е децентрализирането на бюджета, както и издаването на строителните разрешения. Голям проблем в комплексите и в кварталите е застрояването на зелени площи. Ако има кой да носи отговорност, а именно избраните кметове – проблемът ще бъде разрешен. В момента така действащите районни кметове са като първа кръгова отбрана на администрацията на Община Бургас. Това са назначаеми хора, които въпреки всичките си старания, няма как да защитят интересните на своите съграждани. Това е и една от причините в малките населени места да няма повече отделени средства за инфраструктура, за повече детски площадки, паркове и др. Тази инициатива ще доведе само до ползи за гражданите".

Иво Баев (член на на инициативния комитет): "Всички изисквания на закона, за да се създадат райони в Бургас, са налице. Бургас става все по-голям град като територия и население. Изключително важно за всяка държавна и местна власт е децентрализацията и облекчаване на структурата. Така ще има по-голяма оперативност в ръцете на кметовете на райони в много отношения".

Стоян Грозев (член на на инициативния комитет): "Не е тайна за никого, че години наред ГЕРБ се бори да няма районни кметове, защото тях просто не ги устройва. През 2014 г. година те бързаха да отменят това положение, но гражданското общество даде отпор. Аргументът, с който тогава излязоха от ГЕРБ, беше, че кметът трябвало сам да си избира с кого да работи. Това е несериозно. Ако нашето мнозинство в Общински съвет-Бургас отхвърли тази инициатива, ще трябва да представи по-сериозни аргументи от този".

Митко Иванов (член на на инициативния комитет): "Предложението е твърде добре обмислено и подготвено, за да може да си позволи някой да го отхвърли. Лично аз не допускам, че ще стигне до там, но все пак това е България и нашите нрави. Мисля, че това ще бъде един вариант, в който ще загубят всички, включително и тези, които евентуално не биха го подкрепили".