Инвестициите в Бургас за периода 2014-2020. Какво беше планирано и какво се осъществи

- понеделник 30 август 2021 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
В момента тече процедурата за изработване на План за интегрирано развитие на град Бургас в периода 2021-2027, който трябва да определи насоките за развитие на града ни. Може би помните, че подобен план имаше и за периода 2014-2020 година. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Бургас 2014-2020 година беше изработен в периода 2012-2013 година. В последствие той беше актуализиран през 2018 г. и 2020 г. Той трябваше да очертае бъдещите инвестиции през новия програмен период на Европейския съюз, техните цели и показатели за оценка на резултатите. Вероятно не помните предвидените проекти, така че тук ще припомним какво трябваше да се случи според финалния вариант от 2013 година на плана и какво действително се реализира.

Предвидените инвестиции бяха разделени на 3 зони. Меден рудник беше определен като „Зона с преобладаващ социален характер“. Ето основните проекти, които трябваше да се случат там:


N проект
изп.
1 Обновяване на градската среда и междублокови пространства – няколко проекта - 30 500 000 лв. част.
2 Пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов, ул. Кооператор - 2 000 000 лв. не
3 Нова улица от бул. Захари Стоянов до парк Шилото, улица в зона Г, локали на бул. Захари Стоянов от Кауфланд до края на кв. Меден Рудник - 4 500 000 лв. не
4 5 нови улици в зона А и 2 улици в зона Б - 3 600 000 лв. част.
5 Нови улици в районен център – 13 бр. - 3 600 000 лв. част.
6 Изграждане на нова детска градина -трети корпус на ОДЗ "Надежда" - 1 400 000 лв. не
7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в няколко училища и детски градини - 5 500 000 лв. част.
8 Изграждане на нова детска градина в районен център – Меден рудник - 2 200 000 лв. да
9 Изграждане на нов корпус на ЦДГ "Чайка" - 2 200 000 лв. да
10 Изграждане на сцена на открито - 800 000 лв. не
11 Изграждане на многофункционална сграда за администрация и култура, зала за ритуали - 7 000 000 лв. не
12 Изграждане на културен център (библиотека, читалище) - 1 200 000 лв. не
13 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове - 8 800 000 лв. част.


Обширната зона, включваща Южна промишлена зона, кварталите Победа и Акациите, пристанище Бургас, Северна индустриална зона беше определена като „Зона с потенциал за икономическо развитие“. Основното което трябваше да се случи там:


N проект
изп.
1 Обновяване на градска жизнена среда - ул. Крайезерна - 11 500 000 лв. да
2 Обновяване на градска жизнена среда кв. Победа и кв. Акации – няколко проекта - 15 500 000 лв. част.
3 Обновяване на градска жизнена среда по бул. Одрин; бул. Янко Комитов; ул. Арда; бул. проф. Яким Якимов - 7 800 000 лв. част.
4 Рекултивация на терен до преливници на Мандренско езеро, изграждане на парк - 7 500 000 лв. не
5 Обновяване на градска жизнена среда улица зад Mr. Bricolage към преливници на ез. Мандра - 2 500 000 лв. не
6 Обновяване и рекултивация на гребен канал Вая за създаване на условия за провеждане на спортни занятия - 3 000 000 лв. не
7 Изграждане на експо и инвент център – ЮПЗ като част от деконцентриран технологичен парк - 13 000 000 лв. не
8 Изграждане на картинг писта - 200 000 лв. не
9 Ремонт и обновяване на автогара Запад - 2 200 000 лв. не
10 Изграждане на буферен паркинг източно от преливниците на Мандренското езеро - 5 200 000 лв. не


ЦГЧ, ж.к. Възраждане, Морската градина и Зоната за обществен достъп на пристанището бяха определени като „Зона за публични функции с висока обществена значимост“. Там трябваше да се случи следното:


N проект
изп.
1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и ж.к. Възраждане множество проекти - 33 000 000 лв. част.
2 Реконструкция на паркова алея в парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила, Реконструкция на Парк Езеро - 6 500 000 лв. не
3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - 14 000 000 лв. да
4 Обновяване на градска жизнена средa в Пристанище Бургас (от 1-во до 14-то корабно място) - 73 000 000 лв. част.
5 Реконструкция и ремонт на дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите на образованието - 1 800 000 лв. да
6 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в няколко училища - 3 000 000 лв. да
7 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница - 2 500 000 лв. да
8 Изграждане на изложбени експозиционни площи – Флора - 3 500 000 лв. да
9 Изграждане на планетаруим в парк Езеро - 5 000 000 лв. да
10 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим - 4 800 000 лв. да
11 Изграждане на бургаска художествена галерия - 2 500 000 лв. не
12 Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк - 600 000 лв. да


Финалният доклад за изпълнението на ИПГВР на Бургас 2014-2020 е изготвен след края на програмния период и включва обстоен анализ на постигнатите резултати. Той е публикуван на сайта на Община Бургас. Според доклада има сериозно разминаване межди предвидените и използваните средства. Забелязва се, че централната част на града е получила повече от периферията. Значително по-успешно е усвояването на средства за енергийна ефективност на многофамилни сгради, така нареченото саниране. ИПГВР предвижда едва 40 000 000 лв. за целта, а реалното изпълнение до края на 2020 година е за 324 000 000 лв.


Зона за въздействие Заложени средства по ИПГВР Инвестирани средства 2014-2020г. Договорени средства след 2020г.
Социална (Меден рудник) 89 449 120 лв. 17 275 398 лв. 11 417 866 лв.
Икономическа (Индустриални зони, Победа, Акациите) 197 842 178 лв. 45 736 878 лв. 3 908 525 лв.
Публична (ЦГЧ, Възраждане, Морска градина) 278 475 176 лв. 57 860 078 лв. 5 004 301 лв.


В доклада е направена и оценка на постигнатите резултати според специфичните цели по зони на въздействие, която публикуваме:


Зона за въздействие/Специфична цел Оценка

Зона с преобладаващ социален характер (Меден рудник)
Повишаване качеството на жизнена и зелена градска среда на жителите в кв. Меден Рудник ****
Изграждане на достъпна и привлекателна среда за спорт и отдих чрез балансирано развитие на териториите около езерата **
Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ на съвременните стандарти на обитаване при намален разход на енергия ****
Осигуряване на улеснен достъп до услуги чрез изграждане на вторичен градски център **
Изграждане на достъпна и функционална образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено образование и възпитание на всички деца ****
Създаване на благоприятна и устойчива социална среда и успешни социални общности за социално включване и добро съседство ***

Зона с потенциал за икономическо развитие (Индустриални зони, Победа, Акациите)
Засилване на конкурентоспособността на местната икономика, чрез изграждане на модерни и комплексно-устроени индустриални бизнес зони *
Осигуряване на достъпност чрез изграждане на гъвкави и устойчиви интегрирани градски транспортни системи ****
Привличане и развитие на бизнеса чрез облагородяване на изоставени общински или частни сгради и терени **
Създаване на публично-частни партньорства и подкрепа на инициативи за икономическо развитие и предприемачество *
Насърчаване внедряването на високи технологии и иновации в местната икономика за стимулиране развитието на икономически ефективен и устойчив производствения сектор *

Зона за публични функции с висока обществена значимост (ЦГЧ, Възраждане, Морска градина)
Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда ****
Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост ****
Възстановяване и представяне на културни и исторически забележителности на град Бургас *****
Утвърждаване на градски модел на устойчива и интегрирана мобилност ***