Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

Промишлена зона север

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
25 ное 2010: 19:16


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
стари публикации в медиите

....................

Територията, за която се изготвя устройственият план, е съставена основно от имоти - собственост на общината, и в по-малка степен частни имоти. За нея има действащ план за улична регулация. Това е терен, разположен на територията на промишлена зона "Север" в града, граничеща с езерото Вая на запад.
В района вече започна обновяване и преструктуриране поради близостта до два жилищни комплекса - "Славейков" и "Братя Миладинови". Част от територията на ПЗ "Север" вече промени своето предназначение като многофункционална, посочи арх. Илиева. Тук са изградени хипермаркети, предстои строителство на мол "Галерия", по този начин тя придобива нов характер.
Територията, заключена между езерото Вая, ул. "Крайезерна", бъдещия пробив над Товарна гара и жп ареала, представлява все още неусвоена част на града с добро местоположение. Същевременно собствеността на земята като общинска дава възможност за бърза реализация. Благоприятно за равитието й е добрата комуникационна осигуреност, посочи също главният архитект. Изграждането на инфраструктурата ще бъде подпомогнато от спечеления от общината проект за довеждаща инфраструктура, който вече е в процес на реализация. Той предвижда изграждане на инфраструктура и локален път на ул. "Крайезерна". През 2008 г. общината осигури и ново улично осветление в същата зона.
В момента характерно за територията е, че няма проектирани сгради. Липсва едроразмерна растителност. Като земя, отвоювана от езерото Вая, по-голямата част от терена е насипана, малка част е все още заблатена, но като цяло площта е равнинна.
Планът за регулация и застрояване предвижда с уличната регулация по събирателните и обслужващите улици на всеки от кварталите да се осигури крайпътно озеленяване и възможности за паркиране на посетители.
Отредени са имоти за развитие на пазар на производителите на плодове, зеленчуци и цветя и за стоково тържище. В близост до тях е предвиден голям наземен паркинг за автомобили.
Преобладаващата част от новообразуваните имоти е разположена в зона с предназначение "предимно производствена". Предвижда се основно застрояване с производствено-складови бази за промишлени стоки и услуги.
Отредена е и зона за комплексно обществено обслужване, като с цел осигуряване на по-благоустроена и приятна среда е оформен имот за развитие на място за спорт. Продиктувано от желанието да се подобри характерът на средата в плана, особено внимание е обърнато на обществените терени за озеленяване. За тази цел са отредени урегулирани поземлени имоти със значителни площи, които ще бъдат превърнати в районен парк за отдих на работещите. Богатото озеленяване ще има значение и на изолираща зона от намиращия се в близост жп ареал.
За осигуряване на техническо обслужване са отредени девет урегулирани имоти за трафопостове и два за канални помпени станции. Така е предвидено теренно осигуряване на инженерната и пътната инфраструктура.
Постепенното изместване на старите производствени дейности в западна и северна посока от Бургас и от същинските жилищни територии дава възможност за преструктуриране на територии и извършване на тяхната регенерация. Тази тенденция е подкрепена и в новия общ устройствен план на града. В практиката на страни като Швейцария регенерацията на стари производствени зони има широки традиции и дава възможности за развитие на нови стопански и бизнес структури, за втори живот на изоставени територии и сгради. Всичко това се развива с активното участие на общинските власти, подкрепяно от държавата, и не на последно място инициатива на бизнеса.

stroitelstvo.infoАрх. Веселина Илиева: Крайно време е Бургас да се развие като туристически град

Източник: Агенция "Фокус"


Главният архитект на Община Бургас Веселина Илиева говори за Общия устройствен план на града и за развитието на Бургас през следващите 25 години.

...............

- Един голям град, който ще се разраства трябва да осигурява работа на своите жители. Има конкретни проекти за изграждане на индустриални промишлени зони. Къде ще бъдат ситуирани те?

- Като зона за труд се съхранява територията на промишлена зона „Север". Тя има подробен устройствен план. Част от зоната е предвидена с общия устройствен план за преструктуриране предвид контакта й с жилищната територия но тя сама започна с инвестиционните инициативи на големи инвеститори да се оформя като такава имам предвид зоната в комплекс „Славейков", където са големите търговски вериги. Тази територия си остава територия за труд и тя ще поеме доста сериозен капацитет от населението с преструктурирането си. В тази територия Община Бургас вече е готова с подробния устройствен план и върви на процедура по сключване на меморандум за изграждане на индустриална зона „Бургас", в която считаме че ще може да осигурим възможности за развитие на средния и дребен бизнес и това е част от политиката на управлението. Територията е атрактивна на улица „Крайезерна" около 270 декара и дава възможности за добра локация с бърза връзка с пристанището за развитието на производствени и складово-производствени дейности. Като производствени територии, многофункционални, които дават възможност за развитие на малки производства, за дребен бизнес и на складово-търговски дейности са заложени около всяко сателитно населено място. Това са около „Крайморие" южно от пътя Бургас-Созопол има заложена такава многофункционална зона, която ще даде възможност за труд на населението на „Крайморие", така ще съкратим т. нар. работнически пътувания за да намалим натоварването на уличната мрежа, това е и удобно за населението да работи близо до мястото където живее. Такава зона има формирана и около „Горно езерово", а най- сериозно и концентрирано е предвиждането на такива зони около „Долно езерово" в близост до територията на „Лукойл Нефтохим" предвид факта, че там вече има такава ситуирана зона, която е създала някакви ограничения върху прилежащата територия. Там са пренасочени и част от производствените дейности, които ще бъдат закрити в територията на промишлена зона „Победа" и промишлена зона „Юг" имам предвид контактната зона езеро-море, разбира се с нови производства и технологии, така че да няма замърсяване. Около „Лозово" има предвидена малка промишлена зона , по главния път от „Лозово" в контактната зона на ТЕЦ-а. По този начин считаме, че ще създадем условия за развитие на бизнеса по структурни единици, да не съсредоточаваме цяла промишленост в същинската градска територия , а да я пренасочим и да създадем комфорт на обитаване и труд на населението. Промишлена зона има и „Сарафово" тя е действаща и към момента, предвидена е за разширение в северна посока. Целта обаче на проекта е не да създава град Бургас като промишлен град и да го затвърждава като такъв, каквато е била политиката дълго в годините назад, а да създаде възможности част от населението да упражнява своята трудова заетост в сферата на туризма, в сферата на услугите, защото град Бургас е крайно време да се развие като туристически град, имаме достатъчно голям туристически капацитет да развиваме не само морски туризъм, а културен, еко и бизнес туризъм .

.....


[ Редактирано 25 ное 2010: 20:47 ]
Най-отгоре
ji
25 ное 2010: 19:20


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Нова улица ще подобри комуникациите между Бургас и Промишлена зона „Север”

* Общината спечели близо 2 млн. лв. безвъзмездно финансиране за проектаОткрита е процедура по възлагане на обществена поръчка за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до Промишлена зона "Север". Там Община Бургас е отредила парцел за обособяване на индустриален парк. Обявлението за поръчката по ЗОП е публикувано в сайта на МРРБ, раздел "търгове".

Проектът на Община Бургас е одобрен за финансиране по програма ФАР. Той предвижда изграждане на локално пътно платно на ул. "Крайезерна", което ще осигури безопасно транспортно обслужване на прилежащите територии от Промишлена зона "Север". Очаква се до края на ноември да бъде избран изпълнител на проекта и преди настъпването на 2009 г. да започне реалното му изпълнение.

Новият пътен участък ще е с приблизителна дължина 1000 м. По неговото протежение ще бъдат обособени улица с асфалтобетонова настилка, тротоар за пешеходно движение, уширение за паркинг, три кръстовища и връзка с пътния възел при товарна ж.п. гара.

Осигуряването на необходимото водозахранване на бъдещите производствени площадки ще бъде обезпечено с изграждане на улични водопроводи, канализация за битово-фекални и дъждовни води. По проект трябва да се монтират захранващи кабели и касети за улично осветление, като се резервират необходимите мощности за бъдещо продължение на уличното осветление по ул. "Крайезерна". Също така ще бъде положена тръбна канална мрежа, чрез която да се осигури достъп до телефон и интернет. В изготвянето на проекта е взета предвид и газификацията на ПЗ "Север".

В изграждането на улицата и инженерната инфраструктура ще бъдат вложени близо 2 млн. лв. безвъзмездно финансиране.

Реализацията на проекта "Развитие на индустриалните зони" ще увеличи преките чуждестранни и местни инвестиции в Бургас и ще насърчи неговото икономическо развитие. В дирекция "Евроинтеграция" на Община Бургас вече се подготвя нов проект за организацията на територията на новия индустриален парк в ПЗ "Север".

burgas.bg
вторник, 30 септември 2008


Димитър Николов, кмет на община Бургас:
Промишлена зона "Север" е един от приоритетните обекти

..................
Преди няколко месеца заявихте, че общината води преговори с фирми, проявяващи интерес към Северната промишлена зона, която е в процес на реализация. На какъв етап е работата по изграждане на същинската инфраструктура в зоната и на какъв етап са преговорите с потенциалните ползватели?
- Промишлена зона "Север" е един от приоритетните за община Бургас обекти, който се разработва от 2008 г. Към момента там се изпълнява проект за довеждаща инфраструктура. На свое заседание през март Общински съвет – Бургас, одобри подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Индустриална зона "Север". Целта е да се създадат условия за развитие на малък и среден бизнес с приоритет производствена дейност.
В момента се разглеждат възможностите вътрешната инфраструктура на зоната да бъде изградена в партньорство с "Национална компания Индустриални зони" ЕАД. Нашият стремеж е да създадем подходящи условия - модерна инфраструктура, комуникации и гъвкави и ефективни механизми на договаряне. В условията на криза това са основните стимули за привличане на бизнеса.

..............

stroitelstvo.info
07/06/2010
Най-отгоре
ji
25 ное 2010: 19:23


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
промишлена зона Бургас

(от сайта на "Национална компания индустриални зони" - industrialzones.bg)

Зоната се изгражда върху терен с площ 270 000 кв.м.
и е свързана, посредством транспортни връзки
с главните пътни артерии на общината.
В близост до зоната е изградена следната инфраструктура:

* газификация на разстояние от 200 м.;
* електрификация на разстояние от 500 м.;
* водоизточник за питейна вода на отстояние 200 м.;
* вода за промишлени цели – 500 м.;
* канализация на отстояние 500 м.;
* телекомуникации на разстояние от 500 м.


Индустриална зона Бургас се намира в северозападната част на град Бургас. Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на града. От решаващо значение за региона са: Нефтохимическа промишленост 70%; Хранително вкусова промишленост и винопроизводство – 12.2%; Производство на електрическа и топлинна енергия – 3.6%;
Текстилна промишленост 2.4%. Броят на
жителите на град Бургас възлиза на 239 834 души.
Най-отгоре
ji
25 ное 2010: 19:57


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
...............[ Редактирано 25 ное 2010: 19:59 ]
Най-отгоре
ji
19 мар 2011: 16:46


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Вече са изготвени подробните устройствени планове на двете зони, които ще бъдат обособени при изграждането на новия логистичен и индустриален парк в Бургас. Едната зона - Северна индустриална зона-Бургас - е с големина около 300 декара, а другата - Технологичен парк-Българово - е с територия около 111 декара.
Това съобщиха кметът на Бургас Димитър Николов и заместник-кметът по финанси Красимир Стойчев, които представипа проекта пред членове на Бургаската търговско-промишлена палата, Търговската индустриална камара, логистични компании, търговци на едро, производствени предприятия, Свободна безмитна зона.

Местният бизнес подкрепя идеята на община Бургас за изграждане на нови и съвременни индустриални зони.

В момента проекта е във втора фаза - обособяване на юридическата форма на новото дружество.
Кметът Николов е внесъл докладна записка за учредяването на "Логистичен и индустриален парк - Бургас" ЕАД.
В съвместното дружество ще участват община Бургас и държавната "Национална компания индустриални зони" ЕАД.

Съгласно подготвения проект в новото акционерно дружество общината ще участва с апорт на недвижимите имоти в избраната територия, а дружеството с финансов ресурс, необходим за изграждане на вътрешната инфраструктура.
Като целесъобразно към настоящия момент се предлага решение за учредяване на еднолично дружество, чийто капитал е изцяло собствен на община Бургас. След учредяването в него ще бъде поканено като акционер държавното предприятие.
Ангажимент на новото акционерно дружество ще бъде да осигури до всички парцели комуникации, транспортни връзки, зелени площи, зони за спорт, зони за паркиране.

"За нас е особено важно да се направи всичко необходимо да се съхрани местният инвеститор", заяви бургаският градоначалник.
Той подчерта, че общината ще бъде особено гъвкава в предложението си към всички потенциални инвеститори - и при оперирането със собствеността, и с цените на терените. Парцелите са разделени на големина от 2 до 35 декара, като това ще дава възможност за ползване на терен според финансовите възможности на всеки инвеститор.

Освен това, терените ще могат да се отдават под наем, да се купуват кешово или на разсрочено плащане, включително ще съществува опция и за ползване на отстъпено право на строеж при невъзможност за закупуване на терена от съответната фирма.
Терените за първите инвеститори ще бъдат продавани на преференциални цени. В случай, че Комисията за защита на конкуренцията разреши, в устава на дружеството изрично ще бъдат предвидени конкретни преференции за бургаски фирми.

"Очакваме след изграждането на новите индустриални зони да се разкрият нови работни места, да се увеличат доходите и стандартът на живот като цяло. Задачите, които си поставяме са развитие на индустрията и опазване на екологията", заяви пред участниците в срещата зам.-кметът Красимир Стойчев.

Предстоят нови срещи между представители на община Бургас и местния бизнес, на които да бъдат представени напредъкът по проекта и преференциите, предвидени за потенциалните инвеститори.

stroitelstvo.info
Най-отгоре
ji
25 мар 2011: 19:17


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Бургас пропуска своя шанс да организира индустриална зона, каза кметът Димитър Николов във връзка с отказа на общинските съветници да учредят акционерно дружество за нейното управление.

"От името на няколко хиляди безработни бургазлии изразявам разочарованието си, защото държавните средства за изграждане на вътрешна инфраструктура в новата индустриална зона ще отидат в друг град. Бургас ще пропусне една перфектна възможност да облагороди този заблатен терен с държавни пари, да отвори работни места и да съживи икономиката на града", допълни кметът.

"Нека да отговорят на стотиците таксиметрови шофьори защо няма толкова клиенти, нека да отговорят на магазинерите защо няма толкова клиенти, нека да отговорят на сервитьорките и барманите в кафенетата и ресторантите защо няма толкова клиенти, защо хората поръчват по-малко - заради липса на пари. Липсата на пари идва заради липсата на икономика", категоричен е Димитър Николов.

Той заяви, че всички бургаски бизнес структури са подкрепили създаването на новата индустриална зона:
"Тя е крайно необходима, понеже липсват подходящи терени в момента. Нека да тежи на съвестта на тези, които са срещу отварянето на нови работни места в Бургас". В момента се обмисля друга възможност за реализиране на инициативата.

"Аз съм искрено притеснен, защото средствата, които са осигурени от държавата за тази индустриална зона, могат да бъдат пренасочени в друг град. Подобни зони се организират близо до Варна, Плевен, Пловдив. Те могат да ни изпреварят и предприятията ще се построят там, за съжаление", обобщи кметът.

burgas24.bg
Най-отгоре
WarKiller
28 мар 2011: 11:27


Регистриран потребител #16
Регистриран: 05 окт 2008: 14:38

съобщения: 840
И златни плочки да сложа по „Александровска”, ако хората нямат работа, всичко губи смисъл

Държавата е заделила 30 милиона за индустриални зони, но докато някои общински съветници се наконтят, ще изтървем парите

На общинската сесия в четвъртък трябваше да бъде даден старт на бъдещия модерен индустриален парк в Бургас. Първата стъпка бе решение за учредяване на акционерно дружество. След мъдри дебати, народните избраници обаче казаха „не”, макар че миналата година гласуваха да бъде подписан меморандум между Община Бургас и "Национална компания индустриални зони" ЕАД за изграждане на такава зона. Сега противниците на идеята бяха с един повече от поддръжниците. Изтървахме ли последния влак, ще може ли и Бургас като други градове да привлече инвеститори за производство, или ще се задоволим само със строители на молове и хипермаркети, които да се надпреварват кой да ни продаде по-евтини банани и по- големи яйца за Великден? Поисках интервю от най-ядосания от тази развръзка – кмета Димитър Николов.


- Г-н Николов, отдавна не съм Ви виждал толкова ядосан.

- Защото предложението ми не беше прието. Чух какви ли не доводи, а истината е, че държавата има осигурени едни 30 милиона лева за индустриални зони и ние пропускаме шанса да се възползваме от тези пари.

- Сериозна сума - само за Бургас ли е, или за цялата страна?

- За страната. И понеже всички кметове знаят това, в момента се надпреварват кой да осигури терен за индустриална зона и да вземе парите. Защото не можеш да каниш инвеститори на гола поляна – трябва да направиш подходи, канализация, пречиствателни станции и т.н. По наши разчети за Бургас са необходими 5-6 мил. И за тези 30 милиона ние сме в конкуренция с Варна, с Плевен, с Пловдив, Карлово, даже в Айтос имат едни площи, които се дават безвъзмездно - само и само да се осигурят терени за производство и работна ръка. А нашите момчета(общинските съветници – б.а.), докато се наконтят и наканят, както се казва в народните песни, ще изтървем тези средствата. Валери Андреев, шефът на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, каза, че от това протакане има голяма опасност тези милиони изобщо да не дойдат в Бургас. Разбирате какъв абсурд се получава - ние имаме блато, за което трябват много средства да се облагороди. Държавата има пари и може да ни ги даде, а ние не ги искаме!

- Общински съветници твърдят, че винаги, когато общината апортира терен в някакво дружество, после се оказва губеща. Припомниха случая с Колодрума.

- Нещата не трябва да се гледат така опростено – ние даваме терен, държавата дава пари. Тя ни е нужна не само заради парите, което никак не е малко, но и като партньор, който разполага с огромен информационен ресурс. Например - идва в България една австрийска фирма, отива в съответното министерство и казва - дайте ми един град, искам да правя фабрика за аксесоари за мобилни апарати. И те ще я посъветват: „Добре, идете във Варна или в Карлово, там имаме наши индустриални зони”. Поблемът е, че в момента инвеститори пред вратата на кметството или на Областна управа няма и ние трябва да намерим професионален партньор, който да ги търси и да ги води в Бургас. А не да сложим някой от ГЕРБ или от БСП на заплата, той да си върти по цял ден химикалката и като дойде някой да търси земя, да казва – тука има един декар, там има 2 декара. Трябва ни професионален партньор, който да умее да търси инвеститори, да ги кани, да ги моли и накрая да ги доведе. Ние ще им дадем земя в индустриалната зона евтино - по 20 евро, дори по 15 на квадрат, но да гарантират, че ще осигурят модерни производства, ще наемат на работа млади хора от двата ни университета, ще осигурят заплати по 600-700 лева.

- А не може ли общината да се договаря директно с инвеститорите, да не става заложник на общинските съветници?

- Според българското законодателство, когато имаме 5 дка общинска земя, ние нямаме друг механизъм да я продадем, освен да я пуснем на публичен търг . И тогава знаете какво ще стане -ще се явят разни местни играчи, ще вдигнат цената и ще изгонят инвеститора. Чуждите компании търсят градове, които имат терени с добра локация, изградени комуникации и най-важното - да са евтини. Те казват – ние не идваме тук да строим апартаменти и да печелим, а да развиваме производство. Ще купуваме много скъпи машини и затова не можем да харчим луди пари за земя.

- Но ние и сега имаме някакви остатъци от индустриална зона.

- Да. Дори там някои общински съветници имат собственост. И когато инвеститорът им каже - дайте място да си построим еди си какво, те отговарят – добре, няма проблем, срещу 250 евро за крадрат. И хората правят кръгом. А нашата идея е да се дава преференциално, евтино, за 15 -20 евро, но да се откриват работни места в града, да има икономика, в магазините да има хора, и на кредит да си купуват апартаменти. Просто да има пари в града.

- Вашето предложение бе да се създаде еднолично акционерно дружество, т.е. само един собственик. Къде е мястото на държавата?

- Когато регистрираме ЕАД, държавата казва, например - искате ли да стана ваш партньор с 40 процента, а за вас – 60 процента. За моите акции аз ще дам пари, те ще са един вид капитал в дружеството, с тях ще оправим кпп-то, осветлението, улиците, да стане истинска индустриална зона. Защото в момента е блато. Когато ходя там, си слагам ботушите.

- Казахте, че ако индустриалната зона не стане, ще се търси друга възможност.

- Имах намерение да проуча подорбно всички възможности по европейските фондове и до петък на обяд съм се занимавал с това. За съжаление европейката практика не предвижда финансиране на индустриални зони, защото според тях това ще се яви един вид финансиране на дадена компания в България.

- А не мислите ли, че наистина е така – индустриалната земя в Бургас струва 200 евро, ние я даваме за 20.

- На общинската сесия казах - два пъти в историята си Бургас е давал безплатно терени за индустрия. Например след Първата световна война и благодарение на това тук е имало икономика, произвеждало се е на европейско за времето си ниво. Трябва да го направим и сега.

- Добре, но вие говорите само за чужди компании. Защо изключвате нашите, бургаските?

- Напротив – обсъдих бъдещата индустриална зона с много стопански организации в Бургас. Всички казаха: идеята е перфектна, действайте. Но може ли, когато бургаска фирма иска да вземе място в зоната, да ползва някакви преференции. Отговорих – да, разбира се. Т.е. зоната не просто ще бъде отворена за местния бизнес, той ще е с предимство.

- Един общински съветник твърди, че не е отхвърлена идеята като цяло, а има спор за детайлите.

- Пълна лъжа. Аз исках да учредим ЕАД и да го регистрираме. Ако те са искали да променят нещо, трябваше да кажат: да, кмете, подкрепяме ЕАД-то, но във 2-ра точка искаме да се редактира еди си какво. Аз съм съгласен да правя всякакви промени, щом са в интерес на града. Затова им казах (на общинските съветници) - дайте да дебатираме точка по точка устава. Бях готов да направя големи компромиси, само и само да регистрираме това дружество. Но те отхвърлиха като цяло идеята за ЕАД.

- Окончателно ли изпуснахме влака? Може ли на друга сесия, след някаква редакция, да бъде внесено отново това предложение?

- Мисля, че може нещо да се измисли и да се направи още един опит. Аз ще настоявам, на града му трябват нови работни места. Разберете - може и златни плочки да сложим по „Александровска”, ако в града няма икономика, ако хората нямат работа и не получават добри заплати, всичко губи смисъла си.

- Имаме ли някакъв дейт лайн, някакъв срок, след който всички опити да вземем тези милиони ще бъдат безсмислени?

- Ще искам сега официално държавата да каже какви са рисковете, дали вече не е късно, дали има смисъл общината да кандидаства за това финансиране, или да търсим собствени средства. Макар че бюджетът ни вече е приет и излишни пари няма.

Източник: besove.com

Изработка на сайт Бургас
Най-отгоре
noemis
28 мар 2011: 15:57
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Да пуснат списък на общинските съветници, които са гласували с "НЕ" !!! ~:(
Имената, от коя партия са, всичко!


Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
WarKiller
28 мар 2011: 16:14


Регистриран потребител #16
Регистриран: 05 окт 2008: 14:38

съобщения: 840
"Независимите" + Ваклин + Жоро Осаката и другия негов човек ... тези са сигурните. Но трябва да е имало и други.

Изработка на сайт Бургас
Най-отгоре
ji
28 мар 2011: 16:22


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
тук спора е за това дали общината да направи дружество с държавата или сама да финансира проекта
става въпрос за 5-6 милиона които не са чак толкова колосална сума за толкова важен проект
а тези обяснения че ако има официално държавно участие в дружеството инвеститорите ще се намерят по-лесно ми звучат глупаво
инвеститорите си правят проучвания и избират къде да си влагат парите според условията които им се предлагат
не са тълпа малоумници че да питат някой къде и как стават нещата
ние след парламентарните избори си говорехме че сега с гербово правитекство и гербов кмет няма как да не успеем да привлечем големите инвеститори .....
нещо не се получи май .............
така че ако чакаме на държавата да ни уреди нещата има доста да чакаме

[ Редактирано 28 мар 2011: 16:24 ]
Най-отгоре
Отиди на страница       >>