Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

екозони – „Вая“ и „Форос”

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
04 сеп 2012: 13:14


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888


ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ОТНОСНО: Публична покана реда на Глава 8 "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане на екозони - "Вая" и "Форос".

2012 г.


източник


Одобрил:
Инж. К.Марков
Заместник кмет „УТС“
Община БургасЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
ОБЕКТ: „Зона за отдих, спорт и туризъм – полуостров „Форос“

ФАЗА: ТП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бургас


І. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Полуостров „Форос“ е разположен на изхода на Бургас в посока Созопол. Именно това е мястото, което пази останки от най-големите символи на Бургас, дали името на града - антична и средновековна крепост с две кули и пристанище - Бургос и Порос. Находките дават основание да се приеме, че в района се е намирал и малък морски манастир „Св.Георги". Реализирането на този проект носи голям потенциал и реални възможности да превърне района на полуострова в историческо място и притегателен център не само за бургазлии. Идеята е да се създаде една общодостъпна зона, съчетаваща възможностите за археологически туризъм и активен отдих.
В близост до нос Форос е разположен Център за наблюдение на птици, от който може да се проследява движението на птиците по трасето „Виа понтика“. Недалеч от него ще бъдат изградени два кея, а в естествената водна среда ще се поставят дървени платформи. Пространството ще бъде изключително подходящо за риболов,каране на кану, а достъпът до зоната е бърз и удобен. Ще бъде изграден и малък паркинг.

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Теренът предмет на проучване е част от имот №07079.10.981 от КК на гр. Бургас. Проектът следва да обхване участъка от съществуващия път, предвиден за реконструкция по отделен проект, водещ към Центъра за наблюдение на птиците и подходът към територията за разкритата средновековна крепост. Теренът е естествено озеленен с наклон в северна посока и мучурлив в съседство с езерото. С течение на времето в мучурливия участък се е появила папурна растителност.
Имота е частна собственост.

ІІІ.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

1. Цел на проекта

Проектът „Зона за отдих, спорт и туризъм – полуостров Форус” предвижда превръщането на терена, част от имот №07079.10.981 по КК в любимо и атрактивно място не само за отдих и разходки, но и с възможности за любителски риболов, развитие на гребните спортове, семеен спорт и наблюдения на птиците. Два понтона с фронт към Бургас ще дават възможност на всеки да опита късмета си в риболова. Допълнително, в езерото, ще бъдат изградени и два пирса за рибарски лодки и канута. Всичко това ще осигури достъп за голям брой рибари, които сега се събират главно в района на моста, в близост до канала, свързващ морето с езерото, както и ще даде тласък за развитието на гребните спортове, в които Бургас има дългогодишни традиции. Допълнителен колорит, атмосфера и добри изживявания ще създаде и близостта на разкритата средновековна кула и Центъра за наблюдение на птиците.

2. Участък за проектиране

Теренът предмет на проектиране е част от имот №07079.10.981 по КК. Проектът следва да обхване участъка от съществуващия път водещ до територията в близост до разкритата средновековна крепост, и изгледната площадка.

3. Част Архитектура

Проектът по част архитектура следва да се изготви върху скица от кадастралната карта, като допълнително се представи подробно гоодезическо заснемане за доказване съществуващите граници на имота и вертикалната му планировка, точното местоположение на археологическите разкопки и Центъра за наблюдение на птиците. Проектът следва да е съобразен със Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и подържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Проекта следва да съдържа:
Схема за разполагането на пирсовете, понтоните, паркоместа и санитарни съоръжения включително и за хора с увреждания.
Ситуация съдържаща път за достъп до терена обвързан с проектирания път до посетителския център за наблюдение на птици, паркоместа и санитарни възли /химически тоалетни/ оразмерени за броя предвидени посетители.
Проект на пирсовете. Всеки един пирс следва да е с квадратура около 30м2. Конструкцията следва да е дървена с подходящо обработен за тази цел дървен материал. На всеки един пирс следва да се предвиди предпазен парапет и достъп подходящ и за хора с увреждания.
Проект на понтоните /площ 12-15 кв.м./.
Да се предвиди подход за спускане на лодки от колесар до водата с широчина 5.00м и наклон 13-15%.
Проект на указателни табели даващи информация за птиците обитатели на този район, значимостта и историята на разкритата средновековна кула и начина за безопасно ползване на съоръженията пирсове и понтони.
Проект на подходящи съоръжения за отпадъци и тяхното ситуиране.

4. Част Конструктивна

Проектът по част конструктивна следва укаже начина на изпълнение на пирсовете и понтоните, както и начина на връзка между терена, дъното и подвижните понтони. Съоръженията следва да са с осигурен лесен и бърз монтаж и закрепването им към терена следва да стане със система от бетонни блокове поставени подходящо над нивото на съществуващия терен, при незначителни дейности при подравняване на терена на местата където се предвиждат.

5. Част Геодезия

Проектът по част геодезия следва да съдържа подробно геодезическо заснемане на територията, обект на проектиране.
Да се представят Трасировъчен чертеж и координатен регистър на предвидените с проекта съоръжения и трасета на алеите за достъп. Проектът следва да е съобразен с ЗКИР и Наредба №3 към него.

6. Част пътна
С мотивирано предписание №28/16.02.12г. е допуснато изготвяне на проект за паркиране на път І-9 и ремонт на местен път за достъп до ПЗЦ „Пода“.
Проектът по част пътна следва да се съобрази с изискванията в Мотивираното предписание и изготвения от възложителя –„БД за защита на птиците“ проект. За обслужване на зоната за отдих да се предвиди обслужваща алея при спазване изискванията на действащата нормативна уредба. Същата да е обвързана с общинския път при спазване изискванията на Норми за проектиране на пътища (ДВ бр.102/2005г./, Наредба № 2 / 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, Наредба № 4 / 01.07.2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, Наредба №2/17.01.2001 г. за “Сигнализация на пътищата с пътна маркировка”, Наредба №18/23.07.2001 год. за “Сигнализация на пътищата с пътни знаци”.
За изпълнение на алеята да се заложи технология която може да осигури бързина на изпълнение, екологично чисти продукти и да е икономически ефективна и съобразена с общия характер на зоната.

7. Част Благоустрояване и озеленяване

Проектът за благоустрояване и озеленяване следва да обхване целият терен предмет на проекта. На местата предвидени за пирсове и понтони слева да се предвиди подходящо благоустрояване, докато в останалата част от терена следва да се обследва съществуващата растителност като се предложи обработка на съществуващата ако е необходимо. Настилките за достъп до съоръженията следва да са подходящи и в съответствие с предвидената функция.

8. Част Ел

Проектът по тази част следва да предложи подходящо осветление на местата за пирсове и понтони, както и на алеята за достъп и местата за паркиране. Да се търси техническа възможност новопроектираното осветление да се присъедини към съществуващи в обхвата на разработката източници (трафопостове) и се съобрази с проектирано или реализирано осветление за съседни обекти.
При изготвяне на инвестиционния проект да се спазват изискванията на:
Наредба №3/09.06.2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводните линии; Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване при пожар; Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

9. Част подземна и надземна инфраструктура

Да се опазва съществуващата подземна и надземна техническа инфраструктура. Техническият и работен проект да се съгласува с фирмите, стопанисващи инфраструктурата (ЕВН, БТК, В и К, Кабелни оператори и др.).

10. Временна организация на движението по време на строителството
Да се изготви проект за Временна организация на движението съгл. Наредба № 16 / 2001 г. за извършване на предвидените с проекта дейности.

11. План за безопасност и здраве
Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

12. Количествени сметки и обяснителни записки

Да се изготвят обяснителни записки и подробни количествени сметки по всяка една част и обща количествено-стойностна сметка.
Заданието следва да се съгласува с РИОСВ-гр.Бургас и НИНКН –София.
Проекта следва да се съгласува с всички заинтересовани експлоатационни дружества и ведомства, включително АПИ – гр.София, РИОСВ-гр.Бургас.
Инвестиционното намерение да се съгласува с РУГ и ДГС –гр. Бургас съгласно разпоредбите на ЗГ.
Да се представи съгласие на собственика на имота.
Проекта да се изготви в обхват и съдържание с изискванията на Наредба №4/МРРБ и се представи на хартиен и магнитен носител..


Изходни данни:
Скица-извадка от действащ ПУП
Скица от КК
Геодезично заснемане на част от територията
Изготвили:

Арх. Маркова

Инж. С. Славчев

Инж. Р.Геренски

Инж. Т.Георгиева

Л.арх. Св.Танева

Инж. И.ДечеваОдобрил:
Инж. К.Марков
Заместник кмет „УТС“
Община Бургас


ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕОБЕКТ: „Зона за отдих, спорт и туризъм – Вая“

ФАЗА: ТП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бургас


І. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

„Вая“ е най-голямото естествено езеро в България. Бургазлии си спомнят как този плитък лиман с дължина от 9,6 км и широчина достигаща до 5 км, в миналото е бил и най-продуктивният водоем в България. Преди десетилетия тук са се добивали стотици тонове риба. Бургаското езеро, както още е известно „Вая“, е с изключително богат растителен и животински свят - над 60 вида безгръбначни животни, 23 вида риби и над 254 вида птица. За това е и уникално. От 1997 година западната част на езерото е защитена територия.
Проектът „Зона за отдих, спорт и туризъм – Вая” предвижда превръщането му в любимо и атрактивно място не само за отдих и разходки, но и с възможности за любителски риболов, развитие на гребните спортове, семеен спорт и наблюдения на птиците. Четири понтона ще дават възможност на всеки да опита късмета си в риболова. Допълнително в езерото ще бъдат изградени и четири пирса за рибарски лодки и канута. Всичко това ще осигури спокоен пристан на големия брой рибари, които сега се събират по бреговете му, както и ще даде тласък за развитието на гребните спортове, в които Бургас има дългогодишни традиции. Създаването на зоната ще разреши в максимална степен и проблемът с бракониерския риболов и безразборния начин на спиране на леки-моторни средства в този район.

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Теренът, предмет на проектиране е част от имот № 07079.659.34 от КК на гр. Бургас. Имота е изключителна държавна собственост – крайбрежна плажна ивица, съгласно справка от СГКК.

Територията е естествено озеленена и мучурлива в съседство с езерото „Вая”. Част от имота навлиза в самото езеро под формата на буни. На част от тези буни са изградени фундаментите на преминаващите съоръжения на НЕК-ЕСО - съоръжения 110кV. С течение на времето в мучурливия участък се е появила папурна растителност.

ІІІ.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

1. Цел на проекта

Проектът „Зона за отдих, спорт и туризъм – Вая” предвижда превръщането на терена - част от имот №07079.659.34 по КК в любимо и атрактивно място не само за отдих и разходки, но и с възможности за любителски риболов, развитие на гребните спортове, семеен спорт и наблюдения на птиците. Всичко това ще осигури спокоен пристан на рибарите и ще даде тласък за развитието на гребните спортове.

2. Участък за проектиране

Теренът предмет на проектиране е част от имот №07079.659.34 от КК.
Имотът граничи с път І-9/Е-87/ Бургас-Созопол от югоизточна страна и с езерото „Вая” от североизточна страна.
Проектът следва да обхване участъка от имота, успореден на път І-9/Е-87/ в рамките от км. 240+000 до км. 240+986 /кръстовище Бургас-Созопол-Меден Рудник/.

3. Част Архитектура

Проектът по част архитектура следва да се изготви върху скица от кадастралната карта, като допълнително се представи подробно гоодезическо заснемане за доказване съществуващите граници на имота и вертикалната му планировка. Проектът следва да е съобразен със Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и подържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Проектът следва да съдържа:
Схема за разполагането на пирсовете и понтоните
Ситуация съдържаща предвижданата алея за обслужване на зоната, паркинги за посетителите и санитарни съоръжения – химически тоалетни, включително и за хора с увреждания.
Проект на пирсовете. Всеки един пирс следва да е с квадратура около 30м2. Конструкцията следва да е дървена с подходящо обработен за тази цел дървен материал. На всеки един пирс следва да се предвиди предпазен парапет и достъп подходящ и за хора с увреждания.
Проект на понтоните /площ 12-15 кв.м/.
Да се предвиди подход за спускане на лодки от колесар до водата с широчина 5.00м и наклон 13-15%.
Проект на указателни табели, съдържащи информация за птиците обитатели на езерото „Вая” и безопасно ползване на пирсовете и понтоните.
Проект на подходящи съоръжения за отпадъци и тяхното ситуиране.4. Част Конструктивна

Проектът по част конструктивна следва укаже начина на изпълнение на пирсовете и понтоните, както и начина на връзка между терена, дъното и подвижните понтони. Съоръженията следва да са с осигурен лесен и бърз монтаж и закрепването им към терена следва да стане със система от бетонни блокове поставени подходящо над нивото на съществуващия терен, при незначителни дейности при подравняване на терена на местата където се предвиждат.

5. Част Геодезия

Проектът по част геодезия следва да съдържа подробно геодезическо заснемане на съществуващия път Бургас-Созопол-Меден Рудник, заснемане на имота - терена между пътя и езерото „Вая”, съществуващите буни и съоръжения, съществуващата дървесна растителност и др., необходими за изработване на проекта.
Да се изготвят Трасировъчен чертеж и координатен регистър на предвидените с проекта съоръжения и трасета на алеи и паркоместа. Проекта следва да е съобразен с ЗКИР и Наредба №3 към него.


6. Част пътна
Проектът по част пътна следва да предложи локал – транпортна алея с прилежащи към нея места за паркиране, съсредоточени подходящо около местата предвидени за разполагане на пирсове и понтони. Проектът да е съобразен със съществуващия път Бургас-Созопол, като се предвиди отбивка от него за достъп до терена предвиден за проектиране, съгласуван с АПИ и ОДП, сектор „ПП“.
Транспортната алея да се предвиди с ширина около 2,5м. За изпълнение на алеята да се заложи технология която може да осигури бързина на изпълнение, екологично чисти продукти и да е икономически ефективна и съобразена с общия характер на зоната.
Да се потърсят подходящи места за вход – изход към главния път, като проекта се съобрази с проекта за пътен възел „Бургас-Средец-Созопол“ и проекта за интегриран градски транспорт
Надлъжният профил и вертикалната планировка да се решат така, че отвеждането на дъждовните води да става повърхностно, като не се проектират нивелетни прави с надлъжен наклон , по-малък от 0,5%. Нивелетното решение да се съобрази с височинното положение на съществуващия път.
Проектна скорост V ? 20 км./час.
Да се предвиди подходяща хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
При разработване на проектното решение да се спазват:
Наредба № 2 / 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,
Наредба № 4 / 01.07.2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии,
Наредба №2/17.01.2001 г. за “Сигнализация на пътищата с пътна маркировка”,
Наредба №18/23.07.2001 год. за “Сигнализация на пътищата с пътни знаци”.7. Част Благоустрояване и озеленяване.

Проектът за благоустрояване и озеленяване следва да обхване целият терен предмет на проекта. На местата предвидени за пирсове и понтони слева да се предвиди подходящо благоустрояване, докато в останалата част от терена следва да се обследва съществуващата растителност като се предложи нова и подмяна на съществуващата ако е необходимо.

8. Част Ел

Проектът по тази част следва да предложи:
- Подходящо осветление на местата за пирсове и понтони, както и на местата за паркиране. Осветлението следва да е парково-алейно имайки предвид че съществуващия път е осветен. Да се търси техническа възможност новопроектираното осветление да се присъедини към съществуващото улично осветление (съществуващи касети за улично осветление в прилежащите зелени площи на път Е-87, от страната на кв.“Акации“), като се изследват и алтернативни източници на енергия.
- Ел.захранване за санитарните съоръжения-химически тоалетни – в зависимост от необходимите електрическите мощности за консуматорите.
При изготвяне на инвестиционния проект да се спазват изискванията на:
Наредба №3/09.06.2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводните линии; Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване при пожар; Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. Проектът да се съобрази със сервитутната зона на ВЛ 110кV от и към П/С „Рибари“ – кв.“Акации“.

9. Част подземна и надземна инфраструктура

Да се опазва съществуваща подземна и надземна техническа инфраструктура. Техническият и работен проект да се съгласува с фирмите, стопанисващи инфраструктурата (НЕК-ЕСО, ЕВН, БТК, В и К, Кабелни оператори и др.).

10. Временна организация на движението по време на строителството
Да се изготви проект за Временна организация на движението съгл. Наредба № 16 / 2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

11. План за безопасност и здраве
Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

12. Количествени сметки и обяснителни записки


Да се изготвят обяснителни записки и подробни количествени сметки по всяка една част и обща количествено-стойностна сметка.

Инвестиционното намерение да се съгласува със собственика на имота чрез Областен управител- гр. Бургас.
Заданието следва да се съгласува с РИОСВ-гр.Бургас.
Проектът следва да се съгласува с всички заинтересовани експлоатационни дружества и ведомства, включително АПИ – гр.София, РИОСВ-гр.Бургас, НЕК-ЕСО –район Бургас и др.
Проектът да се изготви в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4/МРРБ и се представи на хартиен и магнитен носител..

Изходни данни:
Скица-извадка от действащ ПУП
Справка от СГККИзготвили:

Арх. Маркова

Инж. С. Славчев

Инж. Р.Геренски

Инж. Т.Георгиева

Л.арх. Св.Танева

Инж. И.Дечева

Най-отгоре
ji
04 сеп 2012: 13:50


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД№2141/30.08.2012 г.


На основание чл. 14, ал. 4 и глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с необходимостта на изграждане на територията на Община Бургас на зони за отдих,спорт и туризъм

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП: „Проектиране и изграждане на екозони- „Вая“ и „Форос“

II. Финансиране и прогнозна стойност:
Предметът на настоящата обществена поръчка е включен в разчета на капиталовите разходи на Община Бургас за 2012 г.- обект 1847, параграф 52-001, дейност 06
Общата прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Проектиране и изграждане на екозони- Вая и Форос“, определена в бюджета на Община Бургас е 300 000 /триста хиляди лева с вкл. ДДС/ или 250 000 лв. без вкл. ДДС.СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
11/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
Най-отгоре
maniask
23 окт 2012: 15:10
Регистриран потребител #152
Регистриран: 22 фев 2011: 20:27

съобщения: 92
Община Бургас прави еко зони при езерото Вая и Крайморие

6 кейови зони за отдих, туризъм, спорт, риболов и наблюдение на птици започва да изгражда Община Бургас. За старта на строителните дейности има заложени средства в бюджет 2012.

Кметът Димитър Николов изрази увереност, че обектите ще са изпълнени до първа пролет на следващата година. Тези еко зони са един от ангажиментите, поети от него на последните местни избори.

Новите пристани ще се намират на брега на езерото Вая /4 бр./ и на полуостров Форос в квартал Крайморие /2 бр./. Те ще имат подвижна част във водата - плаващ понтон, свързан със стационарен кей на брега. Бетон няма да се използва. Всичко ще бъде изработено от екологични материали - дърво и метал с антикорозионно покритие, тъй като избраните крайбрежия са защитени от закона и попадат в Натура 2000.

Новите кейови зони ще бъдат оборудвани с осветление и указателни табели. До тях ще бъде осигурен автомобилен достъп, за да може до водата да се закара кану или гумена лодка.

Проектът кореспондира директно с политиката на Община Бургас за развитие на туризма. Кейовете в Крайморие ще се намират в непосредствена близост до древната кула, открита на полуостров Форос, която предстои да бъде експонирана по атрактивен начин. Близо до кулата се намира орнитоложкият център "Пода", а и Крайморие, и езерото Вая са част от главния миграционен път на европейските птици "Виа Понтика".

При засилен интерес от страна на бургазлии и гостите на града ще бъдат изградени още такива еко зони.

Източник
Най-отгоре
Уебсайт
noemis
23 окт 2012: 22:06
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Този проект е от предизборната кампания на Д.Николов и беше публикуван на сайта му.
Този сайт в момента не работи - отваря се само празна страница с името на кмета.
Добре, че сме направили архив на проектите.

Първоначалният проект:

Екозони

Програмата за развитие на община Бургас през следващите 4 години предвижда създаване на три обособени екологични зони на територията на град Бургас, както и изграждането на панорамен лифт над крайбрежната алея на Морската градина с три спирки.

Екологична зона ЕЗЕРОТО ВАЯ

В екологичен план проектът цели да разреши важни за езерото проблеми - да осигури спокойствие на гнездещите и прелитащи птици, както и да върне значението на езерото от близкото минало като продуктивен риболовен водоем.

Вая е най-голямото естествено езеро. То представлява плитък лиман с дължина от 9,6 км. и широчина от 2,5 до 5 км. Езерото има богат растителен и животински свят и е естествен притегателен център за природолюбители, орнитолози и рибари. Безгръбначните животни са над 60 вида, рибите над 23 вида, а птиците над 254 вида. Западната част на езерото е обявена за защитена през 1997 година. В миналото Бургаското езеро /както още е известно/ е било най-продуктивният водоем в България. От него са се добивали стотици тонове риба. С построяването на нефтокомбината то губи до голяма степен стопанското си значение. С налагането на изискванията към „Нефтохим” за ограничаване на замърсяването на околната среда, през последните години замърсяването е преустановено и в езерото рибната фауна започва да се увеличава. В лошо състояние обаче продължава да бъде каналът, свързващ езерото с морето. Тръстикови масиви възпрепятстват неговото нормално функциониране.

Какво ще се случи

Проектът предвижда езерото „Вая” да се превърне в любимо и атрактивно място не само за отдих и разходки, но и с възможности за любителски риболов, за развитие на гребните спортове, семеен спорт и наблюдения на птиците. Ще бъде основно почистен и отворен за малки плавателни съдове каналът, свързващ езерото с морето. Три понтона с фронт към центъра на града ще дават възможност на всеки да опита късмета си в риболова. Допълнително, в южната част на езерото, ще бъдат изградени и два пирса за рибарски лодки и канута. Всичко това ще осигури спокоен пристан на големия брой рибари, които сега се концентрират главно в района на пристанище Бургас, в близост до канала, свързващ морето с езерото, както и ще даде тласък за развитието на гребните спортове. Ще бъдат монтирани и платформи за гнездене на птици, както и укрития за наблюдения на птици. Със създаването на екологична зона ВАЯ в максимална степен ще бъде разрешен и проблемът с бракониерския риболов.

За автомобилите ще бъдат изградени подходящи мини паркинги.

Екоцентър „Вая” ще има и собствено осветление, така че нощем зоната ще бъде изключително атрактивна.
Екологична зона „Форос”

Реализирането на този проект носи голям потенциал и реални възможности да превърне района на полуостров „Форос” в историческо място и притегателен център не само за бургазлии. Идеята е да се създаде една общодостъпна зона, съчетаваща възможностите за археологически туризъм и активен отдих. Именно това е мястото, което пази останки от най-големите символи на Бургас, дали името на града – античната и средновековна крепост с две кули и пристанище – Бургос и Порос. Находките дават основание да се приеме, че в района се е намирал и малък морски манастир „Св.Георги”.

В близост до нос „Форос” е разположен Център за наблюдение на птици, от който може да се проследява движението на птиците по трасето „Виа понтика”. Недалеч от него ще бъдат изградени два кея, а в естествената водна среда ще се поставят дървени платформи. Пространството ще бъде изключително подходящо за риболов, каране на кану, достъпът до зоната е бърз и удобен. Предвижда се изграждането и на малък паркинг.

Всеки посетител на зона „Форос” ще се убеди на място, че град Бургас е селище с над 15-вековна история.


Екологична зона „Атанасовско езеро”

Този проект предвижда в района на Атанасовското езеро да бъде изградена екопътека с приблизителна дължина от 2 км. Туристическият маршрут ще даде възможност за разходки в района от парк „Езеро” до изхода на града в посока Слънчев бряг. Трасето ще бъде успоредно на съществуващата вече велоалея. В екозоната ще има места за отдих и наблюдения на птиците, а любознателните ще могат да се запознаят с образователни и информационни материали.

[ Редактирано 23 окт 2012: 22:07 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
ji
31 юли 2013: 13:38


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888


Атрактивна еко зона бе изградена в непосредствена близост до кулата от герба на Бургас, разкрита преди няколко години в близост до квартал Крайморие и Природозащитен център "Пода". Кметът Димитър Николов посети мястото и одобри готовността му да посрещне своите посетители.

............

Община Бургас вече се подготвя да изгради следващата подобна еко зона, което ще се случи със съдействието на областния управител Павел Маринов и МРРБ. Тя ще е на брега на езерото Вая и ще е не с 2, а с 4 пристана.


<връзка>
снимки:

<връзка>

[ Редактирано 31 юли 2013: 14:07 ]
Най-отгоре
noemis
31 юли 2013: 14:00
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Малко снимки от сайта на общината:
Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
31 юли 2013: 14:18
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

От статията от линка:

"Тук е подходящо да дойдеш на риболов. Бинокъл също ще ви свърши работа, защото в района гнездят и се хранят десетки видове птици. Полезна придобивка за лодкарите е хелингът, който направихме", каза кметът Николов.

Тук е защитена местност Пода и риболовът е забранен!
Или бъркам нещо?!?

Еко зоната се намира на брега на канал, свързващ Мандренското езеро с морето.

По-скоро каналът свързва морето с разливите и преливниците на Мандрата - оттук езерото е недостъпно заради язовирната стена, а ако трябва да сме по-точни, каналът свързва морето с езерото Узунгерен.

[ Редактирано 31 юли 2013: 14:19 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
killerch0
31 юли 2013: 21:34

Регистриран потребител #592
Регистриран: 19 авг 2012: 11:23

съобщения: 125
"....Полезна придобивка за лодкарите е хелингът, който направихме", каза кметът Николов.


Искам инжИнера, който го е измислил, да пусне една лодка тук :)

П.П Време е общината да си намери един свестен фотограф!

[ Редактирано 01 авг 2013: 18:17 ]

Всичко над чертата отгоре са пълни глупости
Wrestling Roxx T-shirts
Най-отгоре
noemis
14 окт 2013: 13:51
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

От сайта на общината:


Разходка с каяк ще предлага екозона Вая

10 каяка ще допълнят атракциите, които предлага новата еко зона край езеро Вая. Лодките ще могат да се ползват от бургазлии и гостите на града от пролетта, обясни кметът Димитър Николов, който посети мястото и огледа лично съоръженията.

Привлекателната еко зона на езерото Вая вече се радва на огромен интерес както сред запалените по риболова, така и сред любителите на орнитоложкия туризъм, тъй като над района минава част от главния миграционен път на европейските птици "Виа Понтика".

Кметът Димитър Николов се ангажира пред местните рибари да поиска от ИАРА да осигурят допълнителни охранителни екипи, които да следят за бракониерски набези.

На еко зона Вая са изградени 4 пристана - те имат подвижна част във водата - плаващ понтон, свързан със стационарен кей на брега. Изработени са от екологични материали - дърво и метал с антикорозионно покритие, тъй като избраното крайбрежие е защитено от закона и попада в Натура 2000.

"Полезна придобивка за лодкарите е хелингът, който направихме. Той осигурява лесен достъп не само на гумени, но и на малки лодки от по-твърд материал.", обясни кметът Николов.

В еко зоната е монтирано ново осветление със слънчеви панели. За пешеходния и автомобилния достъп умишлено не е използван асфалт, а указателните табели в зоната са дървени, за да кореспондират с цялостната еко концепция.


Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
vench
14 окт 2013: 18:32

Регистриран потребител #779
Регистриран: 24 ное 2012: 18:45

съобщения: 1071
да, това е доста готино. мисля да се възползвам :)

Няма да бъде пресилено, ако днес заявим, че Бургас е най-великият град на света за всички времена!
Най-отгоре
Отиди на страница       >>