Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

Крайбрежен парк "Сарафово"

Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
noemis
11 ное 2009: 22:04
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Тематични и цветни градини се простират на 142 дка парк в Бургас
Изпълнението на проекта ще доведе до създаване на интересна и богата по своите функции зелена зона


Автор: Строителство Градът

кликни върху снимката,за да я уголемиш

Изграждането на изцяло нов парк, подходящ за селища с развит морски туризъм, предвижда паркоустройствен проект на крайбрежен парк "Сарафово" в Бургас. Той е приет от експертния съвет по устройство на територията към общината.
Разработката предвижда създаването на крайбрежен парк като място за отдих, спортни и културни занимания. Надяваме се крайбрежният парк "Сарафово" да стане след реализирането му в близко бъдеще една от емблемите на Бургас, посочи проф. арх. Атанас Ковачев, ръководител на авторския колектив.

Според окончателния проект на застроителния и регулационен план на квартал Сарафово от 1991 г. е предвидено да се разработи крайбрежен парк върху неусвоената, силно ерозирала крайбрежна ивица в чертите на квартала. Площта на крайбрежния парк от 142.30 дка осигурява 44 кв.м на жител зелени площи за широко обществено ползване, каза проф. Ковачев. Това е един много добър показател за обществени зелени площи (зелени площи за широко обществено обслужване) на жител, които ще осигури само новопроектираният парк. С изграждането на парка се овладява и ерозионната дейност, посочиха проектантите.

Развитието на "Сарафово" е заложено в няколко устройствени разработки. Той епредмет на изследване в "Териториално-устройствен план на Черноморското крайбрежие" и "ТУП на отдиха на община Бургас", разработени и одобрени през 1989 г., където територията е определена като "курортен ресурс с регионално и национално значение". Урбанистичната концепция в общия градоустройствен план на Бургас от 1993 г. създава условия територията да се развива като част от градската структура. Градоустройствената идея, заложена и при разработването на новия общ устройствен план на Бургас, предвижда в перспектива кв. Сарафово да се обособи като вторичен градски център.

Теренът, определен според плана на регулация и застрояване на квартал Сарафово от 1991 г. за изграждане на крайбрежен парк, с обществено обслужване и спорт, е разположен в най-южната част на квартала, над плажа.

Характерно за инженерно–геоложките условия на територията на парка е наличието на свлачище. През 2000 - 2003 г. беше извършено брегоукрепване на територията в няколко етапа. Причините за възникването на свлачището са преди всичко глинестият строеж на морския бряг, абразивното действие на морето и подземните води. Това налага извършването на локални почвени проучвания. Резултатите от лабораторните изследвания на почвени проби от обекта са направени от авторския колектив в лабораторията на Лесотехническия университет, София. Свличанията, смесванията на почвени хоризонти, отнасянията на плодородни слоеве дават като резултат много плитка почва. При това най–горният почвен слой става тежък по механичен състав, леките фракции са били отнасяни от вятъра и водата, а по–тежките, донесени от склоновите повърхностни води, са се натрупвали.
Характеристиката на съществуващите почвени условия налага необходимостта от прилагане на мелиоративни мероприятия за подобряване условията за развитие на декоративната растителност, посочиха от проектантския колектив.
Различните релефни и почвени характеристики моделират основните климатични елементи и създават специфичен микроклимат и възможност за развитие на растителни видове, различаващи се в екологичния си оптимум.

В проектното решение се обособяват няколко функционални зони. Предвидени са необходимите транспортни комуникации и паркинги за обслужване на парка, както и пешеходни и велоалеи и велопаркинги. Има маршрут, достъпен за хора с увреждания, с осигурен надлъжен наклон 5%.
Оформена е зона за комплексно обществено обслужване. Предвидени са ресторант, кафенета, сладкарница. Развит е спортен център със сауна, масаж, лечебна гимнастика, фитнес зала, боулинг, билярд. В тази зона е разположен и магазин за бански и за козметика. Зоната за отдих включва две части – активен и пасивен отдих. Като активен отдих е развита възможността за практикуване на различни спортове (волейболно игрище, баскетболно игрище, комбинирано игрище за футбол, баскетбол, волейбол, фитнес на открито, тенис на маса, плувни басейни, водни пързалки, скейт парк, миниголф игрище). Има възможност за разходка с понита, както и игрални площадки за деца от различни възрастови групи. Пасивният отдих включва панорамни алеи, репрезентативна зона с кътове за отдих, тихи игри (шах на открито), читални на открито, изгледни площадки, места за пикник. Има дори и летен театър за културно-развлекателен отдих.
Плановата композиция и функционалното зониране на територията на парка са съобразени със съществуващата растителност, релефа на терена и изградените инфраструктурни елементи.

Транспортният достъп до парка се спира до главните подходи. Автомобилните връзки на територията са решени като улици-алеи с асфалтова настилка за средно движение, осигуряващи епизодичен автомобилен достъп за коли на Бърза помощ, на пожарната, сметосборни коли и коли за обслужване на парковата територия и обектите на комплексното обществено обслужване. Мрежата на пешеходните комуникации е изцяло новопроектирана. Осигурени са второстепенни връзки с всички улици на кв. Сарафово.
В контактната зона на крайбрежния парк с жилищната територия са проектирани паркинги с общ капацитет от 147 паркоместа върху общински терени по граничната улица на квартала (ул."Черно море"). Броят на местата за паркиране за автомобили на хора с увреждания е осем - по две места на паркинг до 50 места. Те са разположени в непосредствена близост до входа за пешеходци. Предвидено е паркоместата да се изградят от екопаркингови елементи тип "армирана трева".

Във връзка с големия наклон на терена необходимостта от достъпност на обекта за хора в неравностойно положение е осигурена чрез проектиране на три екопаркинга на територията на парка като уширения на главните и крайбрежната алеи. Единият от тях е разположен на крайбрежната алея и ще обслужва и посетителите на обектите на рибната борса.
Велосипедната алея е проектирана успоредно на крайбрежната алея. Габаритите й са съобразени с нормативите за двупосочно движение. Широчината на велосипедното платно е 2 м, а широчината на изолационната ивица е 1 м. В пресечните точки на велоалеята с трите напречни стълбищни връзки са проектирани велопаркинги. Осигуреният брой паркоместа за велосипеди е 80.

От съществуващите пътища са обособени три основни входни пункта към територията на парка и градския плаж – два, поемащи потока от посетители от кв. Сарафово и един за пешеходци и велосипедисти, идващи по крайбрежната алея от Бургас. Първият главен подход (в източната част)е решен като панорамна тераса, фланкиран е с две колони, наподобяващи кули, символизиращи името на град Бургас (бургос – от гръцки - кула). От тази тераса тръгват две алеи – едната главна, с усилено покритие, поемаща основния поток от посетители, и друга второстепенна, която навлиза директно към парковата част. Под терасата в ос е проектирано кафене с покривно озеленяване, пред което се разполага голяма панорамна тераса с места за сядане. Настилката на този площад е с рисунък на компас (щампован бетон). От този площад се слиза по голяма, парадна, двойна, богато озеленена стълба до крайбрежната алея. Вторият главен подход (в западната част)следва съществуващото трасе на алеята и е връзка с обектите на комплексното обществено обслужване в югозападната част на парка.

Обединяващото в композиционно отношение пространство между двата главни подхода е представителна зона с геометризирана композиция. Тя се състои отглавна ос на две нива,чийто задънки са две площадни пространства - на панорамната тераса при входа за парка и плажа в източната част и на летния театър в западната част на парка.Двете главни алеи са разделени от партерни площи. За избягване на монотонността на централната ос, предопределена от теренните дадености, се разполага серия от тематични градини на седемте изкуства. Те са кино, театър, цирк, живопис, танц, музика и литература и водят към летния театър. В тях са проектирани геометризирани цветни композиции, както и постоянни и временни скулптурни експозиции по съответната тема. Тези градини могат ежегодно да се променят, след като се организират пленери с участието на ученици от специализирани училища по приложни изкуства и студенти, предлагат проектантите.
Успоредно на главната ос терасовидно са разположени второстепенни алеи. Те съставят главното рекреационно ядро. Връзката между алеите на различни нива се осъществява чрез стълби, рампи и три главни напречни стълбищни връзки. Задънките на тези оси са изгледни площадки с места за сядане, перголни конструкции и чешмички.
С лице към морето са разположени кътовете за почивка и изгледните площадки, които са съобразени с конфигурацията на терена и са ситуирани едностранно на алеите. Те са решени като ниши (джобове), в които е предвидена пейка за сядане, а до всяка пейка е осигурено място за инвалидна количка.

При пресичането на главната ос с втория главен подход проектантите са разположили кафене и сладкарница. Една от главните алеи навлиза в западната част на парка и със светлинен ефект в настилката води до летния театър и продължава обиколно, за да стигне до подхода на парка от Бургас. По тази алея е разположена серия от монохроматични градини с маси за пикник. Баграта на градината е сериозен ориентир за място на среща и ориентация в парка. Колоритът е сред най-силно въздействащите декоративни признаци на растенията, посочи проф. Ковачев. Проектирани са бяла, жълта, оранжева, розова, червена и виолетова градина.

Източната частна парка е решена като зона за активен отдих с разполагане на спортен център. Сградата е вкопана и покривът й се превръща в покривна кафе-тераса с места за сядане. Амфитеатрално са проектирани трибуни. Около басейните е предвидено място за разполагане на шезлонги. Единият басейн е с воден бар и сектор за вибромасажи, а другият е с водни атракции и различни типове пързалки за деца. Към спортния център освен игрища за баскетбол, волейбол и тенис е предвидено изграждането на фитнес на открито с различни типове съоръжения. Като атракция към детската площадка е предвидена мрежа за катерене за деца.
Теренната конфигурация в западната част на парка е подходяща за вписване в ската на летен театър. Освен театрални представления на сцената могат да се провеждат празненства, чествания, танцови спектакли, курсове по танци.

Площадките за игра са устроени в зависимост от предназначението им по възрастови групи на децата. Достъпните занимания и съоръжения за игра са осигурени с достъпен маршрут за ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства.

Детската зона с амфитеатъра е с морска тематика и е проектирана с изглед към морето. Нейното предназначение е организиране на детски тържества в паркова среда – рождени дни, карнавали. Под тази зона е проектирана малка конна база за разходки с понита.
В югозападната част на приморския парк планът е предвидил втора спортно-атракционна зона за юношеската група с площадки за спортове със състезателен и развлекателен характер, площадка с вълнообразна повърхност за скейтбордове и байкове, миниголф игрище, универсално спортно игрище.
Пешеходният подход от Бургас е оформен представително с разполагането на обществено-обслужващи сгради – кафене, ресторант и дискотека, частично решени с покривни тераси, аквапарк при осигурен сервивут от 200 метра до най-близките жилищни сгради.

В тази част на парка е обособена зона с обслужващи обекти, свързани с риболовна дейност. Предвидена е рибна борса, както и пристанище за временно убежище на малки рибарски плавателни съдове и лодкостоянки между прилежащите буни. Територията е осигурена с транспортен достъп и инфраструктура за предвидената функция.
Лесопарковата част от парка е предназначена и обзаведена за спокоен отдих и разходки.

Проектант
Главен проектант чл.-кор. проф. арх. Атанас Ковачев, доктор на архитектурните науки и членове на колектива: д-р ланд. арх. Светлана Анисимова, ланд. арх. Иван Мустаков - част "Паркоустрояване и благоустрояване"; ланд. арх. Диана Янкова-Чолакова – "Фитосанитарна оценка на съществуващата растителност"; инж. Недялко Георгиев, Георги Бъчваров - част "Геодезия" (Кадастрална основа); доц. д-р инж. Кирил Ангелов - част "Инженерна геология"; инж. Николай Найденов, ланд. арх. Павел Симеонов - част "Геодезия" ("Вертикална планировка"); инж. Кети Александрова, инж. Радослав Станчев, инж. Мария Белакова - част "Пътна и организация на движението"; инж. Кръстина Божинова - част "Водоснабдяване и канализация"; инж. Виолета Маврова-Йорданова - част "Електрически инсталации" и схема "Електроснабдяване" (трафопостове); инж. Диана Опърлакова - част "Електрически инсталации" (слаботокови инсталации); инж. Емануела Баджова - част "Конструкции" и "План за безопасност и здраве".


Места за игра на деца, разходка сред зеленина, пейки с изглед към морето, кътове за отдих, както и необикновени тематични градини и багри от цветове, за любителите на спокойната почивка – места за четене на открито, а за активно спортуващите – различни игрища. И понеже сме близо до морето - можеш да си напазаруваш риба от специално оформен за целта пристан. Всичко това предвижда новият парк в Бургас. Той е разположен в южната част на кв. Сарафово и се простира на площ от 142.30 дка. Ивицата е със средна дължина 1365 м и средна широчина 120 м. Надморската височина е от 5 до 35 м.
Паркът се явява естествено продължение на Морската градина на Бургас в северна посока, веднага след солниците.
Изпълнението на проекта ще доведе до създаване на интересен и богат по своите функции парк на Бургас, който заедно с Приморския парк и другите съществуващи и новопроектирани паркове и градини ще обогати зелената система на морския град и ще повиши в количествено и качествено отношение показателите и параметрите за обществени зелени площи на жител, каза проф. д.а.н.арх.Атанас Ковачев, главен проектант и ръководител на авторския колектив.


[ Редактирано 24 яну 2011: 00:48 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре