Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

Рехабилитация на гаров комплекс - жп гара Бургас пътническа

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
noemis
08 апр 2013: 21:23
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Рехабилитация на гаров комплекс - жп гара Бургас пътническа

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви търг за рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа. Това включва изработването на работен проект, доставки и строително монтажни работи по приемното здание на гара Бургас, като за приемното здание е изготвен технически проект.

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас включва пълно обновяване на приемната сграда, в т.ч. укрепване на подова плоча на първия етаж с изключение на зоната на входното фоайе. Архитектурният проект следва да даде решения за функционално преустройство, реставрация, екстериорни и интериорни решения, решения за достъпна среда до отделните нива, да прецизира и детайлизира решенията, да определи необходимите строителни материали, изделия и начини за изпълнението на обекта. След ремонта сградата следва да отговаря на изискванията за енергийна ефективност. С проекта се цели пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии. Обхватът на реконструкцията и модернизацията на сградата и гаровия комплекс включва: пълно обновяване на приемната сграда - реставрация на стени, тавани, дървена таблена облицовка, масивни дървени таблени врати, каменни стълбищни стъпала, парапети от ковано желязо с дървени ръкохватки, дървено стълбище и парапети, мазилкова декорация по стени, облицовка от варовикови плочи по стени фоайе, касетирани тавани с мазилкова пластика с дълбок профил, входно, изходно фоайе, ресторант, декоративна мазилкова пластика (царски павилион) и други.

Освен сградата и прилежащите пространства ще бъдат обновени пост 1, помощен пост и стрелочна кабина "Западен мол". Ще бъдат изградени съоръжения за достъпна среда, ще се реконструира подпорен зид с дължина около 150 метра в ската под улица "Иван Вазов". Предвиден е и ремонт на всички технически системи и съоръжения.

Получаване на искания за документи: до 16.45 на 30 април 2013 г.
Получаване на оферти: до 16.45 часа на 13 май 2013 г.
Отваряне на офертите: 10.00 часа на 14 май 2013 г.

източник
Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
08 апр 2013: 21:25
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO


Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Снежа Величкова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323322, E-mail: <електронна поща>, Факс: 02 9310663
Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: <връзка>.

Адрес на профила на купувача: <връзка>.
..................

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя


Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Гаров комплекс - жп гара Бургас пътническа.
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

.......................

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа,в т.ч. Работен проект, доставки и строително монтажни работи по приемното здание на гара Пазарджик, магазията и пешеходния подлез.За приемно здание има изготвен Технически проект "Архитектура", "ВиК","ОВК","Вътр.газова инсталация","Електро","Електротехнич-Ел", "КИПиА","Ел-слаботокова" и "ПБЗ" и издадено разрешение за строеж за видовете работи по тези части. При изготвянето на Работния проект следва да се отчетат всички промени в нормативната уредба, настъпили след издаване разрешение за строеж, промените в инвестиционното намерение на Възложителя, както и да разработят части «Конструктивна», «Интериор и обзавеждане», «Технологична», «Геодезия», «Енергийна ефективност», «Пожарна безопасност» и «Проект за организация и изпълнение на строителството». Изпълнителят следва да проектира и изпълни функционално преустройство на разпределенията на етажите на приемната сграда във връзка с изискванията на отделните експлоатационни служби, бързото и удобно обслужване на заминаващите и пристигащите пътници, както и разполагане на търговски обекти и офиси върху оставащите незаети за основната дейност на приемната сграда площи. Проектът да предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните ремонтни работи, така че да не спира експлоатационната дейност на жп гарата и в частност движението на влаковете и функционирането на службите в сградата. С проекта се цели пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии. Обхватът на реконструкцията и модернизацията на сградата и гаровия комплекс включва: пълно обновяване на приемната сграда] - реставрация на: стени, тавани, дървена таблена облицовка, масивни дървени таблени врати, каменни стълбищни стъпала, парапети от ковано желязо с дървени ръкохватки, дървено стълбище и парапети, мазилкова декорация по стени, облицовка от варовикови плочи по стени фоайе, касетирани тавани с мазилкова пластика с дълбок профил входно, изходно фоайе, ресторант), декоративна мазилкова пластика (царски павилион) и т.н.; перонни покрития и настилки с обща дължина на пероните 1300м; нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации - електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, В и К, пожароизвестителна охранителна, видеонаблюдение; основен ремонт на страдите на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина Западен мол; система за информационни надписи и табели, пиктограми, табла за търговска информация и реклами и др.; съоръжения за достъпна среда; благоустройствени мероприятия на площ от около 14 300 квадратни метра; озеленяване на площ около 2 900 квадратни метра; реконструкция на подпорен зид с дължина около 150 метра.

....................
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас: Пълно обновяване на приемната сграда, в т.ч. укрепване на подова плоча на първи етаж с изключение на зона входно фоайе; приемното здание е с разгъната застроена площ 5754 м2; площта на отделните етажи на приемно здание жп гара Бургас е както следва: сутерен – 1717 м2, първи етаж – 1894 м2, втори етаж – 1459 м2 и трети етаж 684 м2. Рехабилитация на перони и перонни покрития с обща дължина на пероните 1300 м. Основен ремонт на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина «Западен мол». Изграждане на съоръжения за достъпна среда. Благоустройствени мероприятия на площ от около 14 300 м2. Озеленяване на площ около 2900 м2. Реконструкция на подпорен зид с дължина около 150 метра в ската под улица Иван Вазов. Система от информационни надписи и табели, пиктограми, табла за търговска информация и реклами, и др. Изграждане на нови енергоефективни, високотехнологични инсталации – електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, В и К, пожароизвестителна, охранителна, видеонаблюдение. Приемното здание на жп гара Бургас, пероните и перонните покрития, помощен пост и Пост 1 са изградени в урегулиран поземлен имот в кв.3,пл.№2345, с идентификатор по кадастрална карта №07079.618.19. Стрелочна кабина «Западен мол» е изградена в имот № 07079.618.21. За имота и сградите има актове за държавна собственост, като за кабина «Западен мол» актът е с право на строеж върху държавна земя. Проектът се разработва съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране. Проектът ще протече в следните етапи: Първи етап: Проектиране. Фаза Технически проект: Архитектурният проект следва да даде решения за функционално преустройство, реставрация, екстериорни и интериорни решения, решения за достъпна среда до отделните нива, да прецизира и детайлизира решенията, да определи необходимите строителни материали, изделия и начини за изпълнението на обекта. След разглеждане на част архитектура от Възложителя и отразяване на забележките/изискванията на Възложителя и/или Консултанта, ако има такива, техническият проект се разработва и за останалите части части: Интериор и обзавеждане, Технологична, Конструктивна, ВиК, Отопление, вентилация и климатизация, Електрическа – силнотокови инсталации и системи, Слаботокови инсталации и системи, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПОИС /ПОИС съдържа и проект за временни преустройства за функциониране на гарата по време на строителството/ и План за безопасност и здраве. Успоредно с изготвяне на техническия проект се прави заснемане, обследване на приемната сграда, на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина «Западен мол» и се изготвят технически паспорти. На основание чл.142, ал.1 от ЗУТ на фаза технически проект ще бъдат предприети действия за вземане разрешение за строеж на името на Възложителя, като преди внасяне на проекта в одобряващия орган Изпълнителят го съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство. След одобряване на техническия проект се пристъпва към разработването на фаза работен проект. Фаза Работен проект – работни чертежи, детайли и спецификации: разработват се по избрани от инвеститора системни решения или предложения на проектанта преди или успоредно с изпълнението на строежа. Втори етап: Изпълнение на строежа. Трети етап: Работи по въвеждане на строежа в експлоатация в т.ч. изготвяне на екзекутивни чертежи по всички части на проекта в 3 екземпляра съгласно чл. 116, ал.1 и чл. 175, ал. 1,2 и 5 от ЗУТ, провеждане на тестове, единични проби и 72-часови изпитания; отстраняване на недостатъци. Приемане на строежа и въвеждане в експлоатация. Преминаването във всяка следваща фаза на проектиране и/или изпълнение ще става след приемане на предходната от упълномощени лица на Възложителя и/или Консултанта, и/или одобряващите органи.
Източник

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
green88
08 апр 2013: 21:31
Регистриран потребител #164
Регистриран: 29 мар 2011: 20:09

съобщения: 327
Може и да се изложа, но за първи път чувам гарата да има трети етаж. И за втория се съмнявах, но като се замислих и се сетих. Някой да ми помогне, че да се ограмотя.
Най-отгоре
seagull
09 апр 2013: 07:05

Регистриран потребител #1138
Регистриран: 19 мар 2013: 22:00

съобщения: 219
Два етажа и един тавански.
Най-отгоре
noemis
20 май 2013: 12:09
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Удължават срока за обновяването на жп гара Бургас до 29 май

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" промени части от тръжната документация за обновяването на жп гара Бургас, която е паметник на културата, както и сроковете за закупуване на документи, приемане на оферти и отварянето им.

Новите срокове са:
Купуване на документи – 18 май 2013 г., до 16:45
Предаване на оферти – 28 май 2013 г., до 16:45
Отваряне на оферти – 10:00 часа на 29 май 2013 г.

Паралелно със строителния търг НКЖИ обяви и поръчка за консултант на проекта: "Оценка на съответствието и строителен надзор за проект "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа".
Ще спечели икономически най-изгодната оферта, като цената има тежест 80 точки, техническата оценка – 20 точки. Срокът за закупуване на документи за консултант е 27 май 2013 г., подаването на оферти е до 6 юни 2013 г., а отварянето им е в 10:00 часа на 7 юни 2013 г.
цялата статия

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
sa_radev
31 май 2013: 21:08

Регистриран потребител #784
Регистриран: 30 ное 2012: 17:09

Местоположение: Burgas
съобщения: 628
Преди няколко дена го видях...съжалявам, че снимките са с такова качество - само с телефон бях!
Макар, че жълтото е на мода (радвам се, че мина розовия период!), искренно се надявам гарата да си остане със сегашния цвят - много по-добре изглежда!
Най-отгоре
Уебсайт
noemis
04 юни 2013: 12:46
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431
Четири обединения от София, Пловдив и Варна участват в търга за "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа".
................
Деветчленната комисия с председател Красимир Папукчиев отвори тръжните документи и възропта срещу неотменното право и професионално задължение на журналистите да записват изявленията на участниците в комисията с диктофон.

Комисията трябва да завърши работата си до 22 ноември 2013 г.
При отварянето на офертите стана ясно, че нито един от кандидатите няма да ползва подизпълнител. Всички участници представиха банкови гаранции. Беше установено, че в някои от офертите има страници без номер, а други – с прибавена буква към номерацията, размяна на списъка на документите в папката за подбор със знак "Оригинал", с този от копието, и други. Пропуските ще бъдат проверени задълбочено, за да се установи дали са само технически.

Участници в търга
- ДЗЗД "Девня Строй Инженеринг", Варна, съставено от "Девня Трейд", "Гига строй" ООД и "Евробилдинг Инженеринг" ООД
- ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас", София. Включва "Технострой България", "Билдингс" ЕООД и "Съни ком" ЕООД
- "Гара Пиргос 2013 ДЗЗД", Пловдив. Участницита в него са: "Интегрирани пътни системи" АД – водещ партньор, "Инфраструктурна компания" АД – партньор 1, "Вамос" ООД – партньор 2, и "Екоарт инженеринг" ЕООД – партньор 3.
- ДЗЗД "Реминг и Планекс", Варна. Самото обединение се състои от "Реминг и Ко", Словакия - първи участник, съставено от своя страна от "Реминг Консулт" АД и ЕТ "Васил Иванов Костов", а вторият участник е "Планекс България".

цялата статия

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
vench
14 юли 2013: 10:11

Регистриран потребител #779
Регистриран: 24 ное 2012: 18:45

съобщения: 1071
ЖП гарата в Бургас в най- скоро време ще бъде основно ремонтирана. Основно ще се промени инфраструктурата на перона в Бургас, а козметичните и освежителни промени ще бъдат по- малко и ще засегнат сградата. Това е заявил в Шумен министърът на транспорта Данаил Папазов, предаде репортер на e-Burgas. Предстои основен ремонт да се извърши и на гарите в София и Пловдив.

По думите на министъра, жп спирките в страната, които са в окаяно състояние били много. В най- скоро време и на тях ще започне да се прави ремонт, като ще бъдат изградени и заслони.


<връзка>

Няма да бъде пресилено, ако днес заявим, че Бургас е най-великият град на света за всички времена!
Най-отгоре
ji
02 окт 2013: 16:51


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Как ще се запази архитектурният паметник жп гара Бургас? Какви са мерките, които са предвидени за този обект, и как ще се съчетаят те със запазване на старината?
- Проект "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа" е изцяло синхронизиран с плановете на община Бургас за развитието на цялата зона в града като зона за обществено ползване и "отваряне" на града към морето. Гара Бургас е обявена за паметник на културата и в тази връзка бяха извършени всички необходими съгласувателни процедури на техническото задание от Националния институт за недвижимо културно наследство. Проектът за рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас включва проектиране и строителство. Както споменах, в момента комисиите за избор на изпълнител заседават. Основната цел при проектирането ще бъде съхраняването и пълното възстановяване на архитектурния облик на сградата. Предстои пълна реставрация на стени, тавани, дървена таблена облицовка, масивни дървени таблени врати, каменни стълбища, парапети от ковано желязо с дървени ръкохватки, дървено стълбище и парапети, мазилкова декорация по стени, облицовка от варовикови плочи по стени на фоайе, касетирани тавани с мазилкова пластика с дълбок профил във входно, изходно фоайе, ресторант, декоративна мазилкова пластика (царски павилион) и др.Перонните покрития и настилки, с обща дължина на пероните 1300 метра, ще бъдат изцяло обновени.

<връзка>
Най-отгоре
Йоан
02 окт 2013: 17:50
Регистриран потребител #262
Регистриран: 07 сеп 2011: 18:11

съобщения: 188
Дано не променят цвета на сградата. Като пътувам с Чайката от Бургас до София всички ремонтирани гари на градчета и села са жълти като на рендера, показан на билборда до гарата.
Най-отгоре
Отиди на страница       >>