Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Всичко за Бургас
 
<< Назад | Напред >>

образование и наука

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
02 юни 2013: 23:26


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
нашия текст:
Бургас 2020

информация от утрешния брой на Строителство Градът .....
честито {bash} {bash} {bash}
Интервенциите в но вата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ през следващия програ мен период ще се бази рат на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъ дат насочени към секто рите, генериращи рас теж. Специално внима ние в проектопрограма та е отделено на експорт но ориентираните секто ри, сред които ИТ техно логиите, електроника и електротехника, храни телно-вкусова промиш леност, автомобилостро ене и компоненти, тек стил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм. Пред видена е възможност за подкрепа и на стартира щи предприятия с добра конкурентна и инова тивна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпе ни заедно със схемите за финансов инженеринг, като програмата пред вижда гъвкавото им из ползване съобразно кон кретните условия и не обходимост. Структурата на пър воначалния вариант на ОП „Иновации и конку рентоспособност“ пред вижда три приоритет ни оси: Приоритетна ос 1 „Ино вации и предприемаче ство“ ще подкрепя разработ ването и внедряване то на иновативни про дукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на спо делена инфраструкту ра и услуги за иноватив ни малки и средни пред приятия. Това може да се постигне посредством създаване на иноваци онни паркове, центрове за трансфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за доказване на концеп ции, сертифициращи лаборатории, подкре па за развитие на клъс търи в сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на инова ции и износен потенци ал, финансови инстру менти (фондове за рис ков капитал, фондове за съфинансиране) и др. Бенефициенти мо гат да бъдат: клъстъ ри, микро-, малки, сред ни и големи иновативни предприятия, междин ни предприятия – midcaps, технологични пар кове и координацион ни центрове, агенции и други организации и ве домства, свързани с пре доставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес средата. Приоритетна ос 2 „Кон курентоспособност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към подобряване материал ната база в предприя тията с цел повишаване производителността и ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, въвежда не на нисковъглеродни технологии и енергийна ефективност и други. Бенефициенти, кои то могат да получат под крепа освен иновативни те предприятия, са ново създадени и съществува щи клъстъри в сектори извън обхвата на прио ритетна ос 1, произво дители на топлинна и ел. енергия. Приоритетна ос 3 „Фи нансови инструменти“ адресира ограничения достъп на малките и средните предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, ино вативно предприема чество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосред ствана чрез финансо ви посредници и включ ва дялови и дългови ин струменти като инстру мент за съфинансиране, фондове за начално фи нансиране, гаранционен инструмент, финансира не чрез споделяне на ри ска и други. Главните насоки за интервенциите са бази рани на Стратегията за интелигентна специали зация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на сред ствата от ЕС през новия програмен период 2014 2020. Стратегията осигу рява базата за приорите тизирането на оператив ната програма „Инова ции и конкурентоспосо бност“, обхващайки ня колко основни въпро са. Сред тях са модерни зацията на системата на научноизследователска та и иновационната дей ност, създаването на ме ханизми за координира не на политиките в об ластта на науката и ино вациите, както и устано вяването на партньор ство по линия на Евро пейския стратегически форум за научноизсле дователски инфраструк тури. Обект на стратеги ята са и възможностите за изграждане на инфра структура за широколен тов достъп, за цифров растеж и за екологични иновации. Използването на иновационния потен циал на морето и край брежните ивици също е обект на стратегията.
Светла ДОБРЕВА
<връзка>


[ Редактирано 02 юни 2013: 23:32 ]
Най-отгоре
ji
04 юни 2013: 17:14


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
На път е да се реализира една кауза, за която се работи от близо 2 години - медицински факултет в Бургас. Създаден е един неформален инициативен комитет, който да работи за реализиране на идеята. В него, освен Областния управител, влизат кметът на Бургас, д-р Галина Милева, д-р Паздеров, д-р Матев и разбира се ректорът на университета. Те Полагат много усилия, провеждат много срещи и разговори, разработват проекти, тъй като една такава процедура е много дълга. Въпреки това за кратко време успяват да стигнат почти до финала й.

Само преди месец е получено положително становище от експертната група към Национална агенция за оценяване и акредитация. То вече е внесено за разглеждане от Експертен акредитационен съвет, които на свое заседание трябва да приеме положителната оценка. След това процедурата се пренася в Министерство на образованието, от където трябва да бъде придвижена до Министерски съвет и да се гласува от Народното събрание.
.............

<връзка>
Най-отгоре
ji
20 юни 2013: 12:11


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
въййййййййййййй

Вчера Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира и с това легитимира обучение в професионално направление „Психология” в Бургаския свободен университет. Обявява се прием на студенти по това направление за учебната 2013 – 2014 г.

<връзка>
Най-отгоре
ji
11 сеп 2013: 17:00


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
<връзка>
Най-отгоре
ji
05 окт 2013: 22:10


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
<връзка>
Най-отгоре
noemis
29 мар 2014: 22:18
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

ЛМХ доказва, че висока наука може да се прави не само в София

"Работата на професор Мекенян и екипа му е ярък пример за това, че в България висока наука може да се прави не само в София. Вие сте перла в короната на бургаското самочувствие", заяви кметът Димитър Николов на форум, посветен на 30 години от създаването на Лабораторията по математична химия /ЛМХ/ при Университет "Проф. д-р Асен Златаров". По този повод той връчи специална грамота за успешна международна научно-изследователска дейност на четири континента и популяризиране името на Бургас по света.

Събитието уважиха акад. Никола Съботинов - бивш председател на БАН и почетен гражданин на Бургас, член - кореспондентът на БАН проф. Димитър Димитров, зам.-кметовете Йорданка Ананиева, Красимир Стойчев и д-р Лорис Мануелян. До ръководителя на ЛМХ проф. Ованес Мекенян застанаха ректорът проф. Петко Петков и други преподаватели от Университет "Проф. д-р Асен Златаров", който неотдавна отбеляза 50 години от създаването си.

Лабораторията по математична химия е живият пример как едно научно звено може не само да се самоиздържа, но и да печели, за да реинвестира в развитието си. Проф. Мекенян се похвали, че има да изпълнява договори за 10 години напред. Сред клиентите на ЛМХ са BASF, DuPont, Procter & Gamble, Unilever, Exxon Mobil, L'Oreal, 3M, Dow Chemical, Givaudan, Firmenich.

По време на днешната пресконференция чрез пряка конферентна връзка проф. Мекенян получи поздрави за юбилея от Европейската агенция за химикали (ECHA) в Хелзинки, както и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) в Париж.

<връзка>
Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
vench
30 юли 2014: 13:30

Регистриран потребител #779
Регистриран: 24 ное 2012: 18:45

съобщения: 1071
не е най-подходящата тема но...


Тази година могат да участват хора от Бургас и извън София, като цяло. Понеже всички тук сме много будни и идейни, реших че някой може да прояви интерес.

На сайта им може да намерите подробности

<връзка>Няма да бъде пресилено, ако днес заявим, че Бургас е най-великият град на света за всички времена!
Най-отгоре
Vesta
01 ное 2014: 21:04
Регистриран потребител #419
Регистриран: 15 май 2012: 16:31

съобщения: 41
На фона на идеите за час по родолюбие, това е гигантско.

<връзка>


След два дни Think Forward се включваме още по-интензивно в събуждащия процес. Студио Ест-Етика става част от извънкласната учебна програма в ГПАЕ “Гео Милев”, гр. Бургас.

Ест-Етика е студио за архитектура, дизайн и съпътстващите ги изкуства. В курса учениците ще се запознаят с кратка история на етичната естетика в архитектурата, с проекти на най-големите архитекти и дизайнери по света, чрез които се решават социо-етични проблеми. Всеки час ще е съпътстван с генериране на идеи по даден проблем и практически занятия.
Най-отгоре
ji
09 окт 2018: 10:04


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Веднага след приветствието в препълненото фоайе за първия учебен ден на първите първокурсници от филиала на НХА, кметът намекна пред наш репортер, че е угрижен за това дали осигурената ултрамодерна база за обучение на висши медицински кадри, за която Флагман писа наскоро, може да остане празна, защото има спънки по акредитацията.


<връзка>
Най-отгоре
Pacho_
09 окт 2018: 15:14

Регистриран потребител #2634
Регистриран: 04 яну 2017: 23:25

Местоположение: Burgas
съобщения: 442
ами супер.. това беше един от начините града да се изкачи не с едно, а с няколко позиции нагоре в няколко различни направления... студентите по медицина са богатство в преносния, а чуждестранните такива в прекия и преносния смисъл на думата

Seeing is Believing
Най-отгоре
Отиди на страница       >>