Качество на въздуха в Бургас.Показаните тук данни са за измерване на концентрация на газове в атмосферния въздух. Измерените стойности не са с висока точност и не могат да бъдат източник на сигурна информация за качеството на въздуха. Измерването се извършва с елементарен любителски датчик модел MQ-135, който реагира на широк набор от газове - въглеводороди, амоняк, алкохол и въглероден оксид. Измерваната стойност не може да бъде представена като точна концентрация поради наличието на множество различни газове във вуздуха и невъзможността на сензора да ги разграничи. Сензорът е с различна чувствителност за различните газове. Измерваната стойност е между 0 и 1000, като за чист въздух тя е до 50. При измерване на 100 ppm амоняк (75 mg/m3) показаната тук стойността ще бъде около 200. Измерването е зависимо и от температурата и влажността. При тестове с висока конценрация на пропан-бутан резултатът от измерването е около 300. Измервателят е разположен в ж.к. "Възраждане"