Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/- Бургас

РИОКОЗ - Бургас Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве:

Адрес: 8000 Бургас, ул. Александровска No120
тел.: 056/ 81 62 53, 54, 58, 59
e-mail: riokoz-bs@mbox.contact.bg

Приемен ден на Директора на РИОКОЗ Бургас
ет.3, стая № 13
всяка сряда : от 13,00 до 15,00 часа

Приемно време за граждани на гл. секретар и началници на отдели
всяка сряда : от 13,00 до 15,00 часа

Приемно гише на отдел
"Микробиология и вирусология" и "Медицинска паразитология", ет.2
до обяд: от 08,30 до 12,00 часа
след обяд: от 12,30 до 15,30 часа

Деловодство, ет.3, стая № 19
до обяд: от 08,30 до 12,00 часа
след обяд: от 13,00 до 16,30 часа

Каса, ет.3, стая № 17
до обяд: от 08,30 до 12,00 часа
след обяд: от 13,00 до 16,30 часа

Лабораторни изследвания, ет.1 стая № 2
до обяд: от 08,30 до 12,00 часа
след обяд: от 13,00 до 16,30 часа

Имунизационен кабинет - ваксини, ет.5 стая № 37
От 1-во до 10-то число на тримесечие се раздават ваксини на всички ОПЛ и родилни отделения за извършване на задължителните имунизации!!!
до обяд: от 08,30 до 12,00 часа
след обяд: от 12,30 до 17,00 часа

Директор Д-р Светла Станчева 81 62 62
Главен секретар - -

Дирекция "АПФСО"
Директор на дирекция Д-р Стоян Стайчев вътр. 222
Н-к на отдел "Административно - стопански" - вътр. 219
Н-к на отдел "Финансово - счетоводен" и. д. Цанка Димитрова вътр. 218

Дирекция "Държавен здравен контрол"
Директор на дирекция - -
Н-к на отдел "Контрол на хранителни обекти и храни" Д-р Етери Иванова вътр. 241
Н-к на отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки" Д-р Марияна Кофинова вътр. 238
Н-к на отдел "Здравно- техническа експертиза" Д-р Арман Кацахян вътр. 237, 234
Н-к на отдел "Радиационен контрол" Д-р Николай Милтиядов 88 11 50

Дирекция "Надзор на заразните болести"
Директор на дирекция Д-р Даниела Георгиева вътр. 251
Н-к на отдел "Противоепидемичен контрол" Д-р Величка Григорова вътр. 213
Н-к на отдел "Медицинска паразитология" Д-р Параскева Димова вътр. 243
Н-к на отдел "Микробиология и вирусология" Д-р Татяна Николова вътр. 231
Н-к на сектор "Микробиология" Д-р Калина Попова вътр. 254
Н-к на сектор "Вирусология" Д-р Диана Вълкова вътр. 231

Дирекция "Лабораторни изследвания"
Директор на дирекция - вътр. 224
Н-к на отдел "Физични и химични изследвания" Инж. Димитринка Кирчева вътр. 229
Н-к на отдел "Санитарна микробиология" Д-р Павел Харизанов вътр. 228

Дирекция "Опазване на общественото здраве"
Директор на дирекция Д-р Люба Павлова вътр. 220

Задачи на РИОКОЗ - Бургас:
- контрол по спазването на здравните изисквания към стоките, продуктите и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда обектите с обществено предназначение;
- контрол върху заразните болести;
- промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
- контрол върху здравословното състояние на контактните лица по чл.34, ал.3, както и на други лица по епидемични показания;
- анализиране и оценяване на влиянието върху здравето на гражданите и лабораторен контрол на факторите на жизнената среда;
- оценка, наблюдение и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води;
- консултативна, методическа и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;
- разработване и изпълнение на проекти и регионални програми в областта на опазването на общественото здраве;
- изпълнение на национални проекти и програми в областта на опазването на общественото здраве;
- практическо следдипломно обучение в областта на опазването на общественото здраве.