Гражданска инициатива за промяна на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на Община Бургас
Община Бургас има навика да провежда обществени обсъждания в работно време през делнични дни. Това ограничава достъпа на гражданите до информация и компрометира осигуряването на публичност. Друг основен проблем, засягащ всички обществено значими проекти са липсващите допитвания за нуждата от тяхното изграждане и отсъствието на предварителна информация преди стартирането на предварителните процедури по проектиране и структуриране на идеите, както и нужната документация за адекватното провеждане на обществените обсъждания и представяния.

Гражданска инициатива за промяна на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на Община Бургас има за цел да внесе докладна записка за обсъждане и гласуване в Общински Съвет Бургас, която да стартира процес на промяна на правилата за провеждане на публични обсъждания, представяния и дискусии, така че те да се насрочват в удобно за хората време и да предоставят предварителна информация за насоката на провеждането им.

Законите на Република България дават право на гражданите да участват пряко както в държавната власт, така и в местното самоуправление. Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление регламентира това. За да бъде направено предложение до общинските власти е необходимо сформирането на гражданска инициатива и провеждането на подписка. Предложенията за конкретни правила, които да залегнат в наредбата включват:

1. Определяне на часови диапазон за провеждане на обществени обсъждания, така че те да бъдат удобни за всички граждани.

2. Определяне на правила за обявяване на обществените обсъждания, така че гражданите да бъдат навреме информирани.

3. Създаване на раздел на интернет сайта на Община Бургас, който да уведомява гражданите за бъдещи обсъждания.

4. Правилата за провеждане на обществени обсъждания да бъдат в сила както за всички видове обсъждания, които в момента са залегнали в наредбата, така и за обсъждания на проекти финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и на договори за важни за Бургас концесии.