Административен съд Бургас

Административен съд Бургас

Информация за Административен съд Бургас:

Адрес и телефони

8000 гр. Бургас
ул. Александровска 101, ет. 2
стаи 1 до 4
ПРЕДСЕДАТЕЛ 056 806 061
Съдии 056 806 045
056 806 046
Съдебен администратор 056 806 061
Главен счетоводител 056 806 070
Системен администратор 056 806 050
Деловодство 1 056 806 041
Деловодство 2 056 806 042
Секретари 056 806 043
Служба "Архиви" 056 806 040
Регистратура 056 806 044
Факс 056 806 047

e-mail: office@admcourt-bs.org
интернет адрес наАдминистративен съд Бургас Приемен ден на административният ръководител:
Всеки Понеделник от 14:00 до 16:00 часа

§ Административен съд - Бургас осъществява съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.
§ Административен съд - Бургас разглежда жалби и протести срещу актове на областния управител, както и други актове, посочени в закон; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

Административен съд Бургас Административен съд Бургас

Административен съд Бургас

Карта - openstreetmap.org - CC-BY-SA