Окръжен Съд Бургас

Правораздавателната компетентност на Окръжния съд се определя най-общо така:
Наказателни дела
На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления против Републиката, умишлени убийства, отвличане, квалифицирани грабежи, контрабанда, изготвяне на неистински парични знаци, разпространение на наркотични вещества, длъжностни престъпления и други. За останалите наказателни дела първа инстанция е Районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният.
Граждански и търговски дела
На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни: исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или отменянето му; исковете за собственост и други вещни права с цена над 50 000 лева; исковете по граждански и търговски дела с цена над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и вземания по актове за начет. Окръжният съд разглежда и исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване в търговския регистър, дела по несъстоятелност, както и дела, които по други закони, освен ГПК, подлежат на разглеждане от този съд. Всички останали граждански и търговски дела се разглеждат от Районните съдилища, като първа инстанция, но за тях второинстанционен /въззивен съд/ е Окръжният.
Фирмени дела
Окръжният съд е и регистърен съд за юридически лица с нестопанска цел, жилищностроителни кооперации, адвокатски дружества и други. Регистрацията на търговци се осъществява от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, съобразно Закона за търговския регистър.

Съдебният район на Окръжен Съд Бургас обхваща общините в Бургаска област, в които правораздават следните районни съдилища:

Районен съд Айтос - Община Айтос, Община Руен
Районен съд Бургас - Община Бургас, Община Камено, Община Созопол
Районен съд Карнобат - Община Карнобат, Община Сунгурларе
Районен съд Малко Търново - Община Малко Търново
Районен съд Несебър - Община Несебър
Районен съд Поморие - Община Поморие
Районен съд Средец - Община Средец
Районен съд Царево - Община Царево, Община Приморско

Канцелария на Председателя:
Телефон: (056) 879-400
факс: (056) 879-136

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съдебен администратор Стая 12, 2 етаж 879-429
Административен секретар Стая 22, 2 етаж 879-400
Главен счетоводител Стая 46, 2 етаж 879-428
Управител „Съдебна сграда” Стая 48, 2 етаж 879-430
Касиер, Административно обслужване Стая 45, 2 етаж 879-431
Системен администратор Стая 47, 2 етаж 879-465

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Регистратура и досъдебно производство
Стая 101, 1 етаж, западно крило
879-443
„Гражданско отделение първа инстанция”
Стая 129, 1 етаж, южно крило
879-436
„Гражданско отделение втора инстанция”
Стая 127, 1 етаж, южно крило 879-442
„Наказателно отделение”
Стаи 5 и 6, 2 етаж,западно крило 879-438
Фирмено отделение
Стая 51, 2 етаж, западно крило 879-441
Архив
Стая 131, 1 етаж, южно крило 879-435

Факс Граждански отделения: (056) 811 131
Факс Регистратура: (056) 811 138
интернет адрес на Окръжен Съд Бургас