Районен съд Бургас

Списък на общините и населените места, от които се състои съдебният район:
Община Бургас - с. Брястовец, с.Българово, с.Драганово, с.Маринка, с.Равнец, с.Рудник, с.Черно море, с.Банево, с.Братово, с.Ветрен, с.Димчево, с.Изворище, с.Миролюбово, с.Твърдица
Община Камено - с.Трояново, с.Кръстина, с.Свобода, с.Винарско, с.Русокастро, с.Ливада, с.Черни връх, с.Тръстиково, с.Вратица, с.Желязово, с.Константиново, с.Полски извор
Община Созопол - с.Равна гора, с.Росен, с.Черноморец, с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равадиново, с.Вършило, с.Габър, с.Индже войвода, с.Присад
Община Приморско - с.Ясна поляна, с.Веселие, с.Ново Паничарево

Адрес: гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3
e-mail: rsyd_burgas@abv.bg

Списък със стаите и телефоните:

Стая № 1 Дежурен граждански съдия 878 882
От Стая № 2 до №14, 16 и 17 Съдии
Стая № 15 Административен секретар тел/факс 846 160, 878 843
Стая № 18 Съдебен администратор 878 844
Стая № 19 Регистратура 878 855
Стая № 20 Гражданско деловодство 878 851, 878 863
Стая № 23 Съдебни секретари 878 850
Стая № 24 Наказателно деловодство 878 853, 878 864
Стая № 25 Гл. счетоводител и касиер-домакин 878 866, 878 845, факс 878 878
Стая № 26 Съдебни секретари 878 854
Стая № 28 Системни администратори 878 847
Стая № 29 Архив 878 856
Стая № 30 Бюро съдимост 878 857
Стая № 32 Съдебни секретари 878 858, 878 881
Стая № 33 Съдебни секретари 878 849
Стая № 34 Съдебни секретари 878 848
Стая № 35 Съдебни секретари 878 846, 878 873, 878 877

интернет адрес на Районен съд Бургас