Регионален инспекторат по образованието (РИО) Бургас

Информация за РИО Бургас:

Адрес: 8000 Бургас ул. Гладстон 150
тел. 056/ 81 32 49
факс 056/ 81 32 59
e-mail: rioburgas@gmail.com
Работно време:

Регионалният инспекторат по образованието - Бургас е териториален орган на Министерството на образованието, младежта и науката за контрол и управление на системата на просветата. Функциите на РИО са да осигурява условия за функциониране и развитие на училищата, детските градини и обслужващите звена в областта. Инспекторатът оказва методическа помощ и контролира изпълнението на държавните образователни изисквания. Също така изпълнява дейности по координиране връзките между учебните заведения и държавните и общински институции, неправителствените организации, социалните партньори и международните образователни програми. РИО Бургас осигурява условия за обучение и професионално образование и контролира качеството на учебния процес. Участва в създаването на учебни програми и планове за различните видове училища. Организира дейностите по квалификацията на директори, помощник-директори и учители на училища.

Баумакс Бургас

№ по ред Отдел, име, фамилия и длъжност Стая № Стационарен телефон Вътрешен телефон GSM
1 Инж. Виолета Илиева 15 87–49–60; 81–32–49 60 0879006112; 0888181887
ОТДЕЛ "ИОМД"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ИОМД"
2 Пепа Бакалова 14 87–49–66 66 0878657470
СТАРШИ ЕКСПЕРТИ
3 Галя Николова – Ст. експерт по интегрирано обучение 12 87–49–65 65 0879006119
4 Стефка Костова – Ст. експерт по чуждоезиково обучение 18 87–49–68 68 0879006909
5 инж. Нина Цанкова – Ст. експерт за квалификация на педагогическите кадри 21 87–49–84 84 0879006108
6 Пепа Запрянова – Ст. експерт по изкуства 23 87–49–73 73 0879006107
7 Павлина Алексиева – Ст. експерт по ФВС 23 87–49–73 73 0879006105
8 Светла Терзиева – Ст. експерт по начално образование 24 87–49–74 74 0879006104
9 Величка Транева – Ст. експерт по математика, информатика и информационни технологии 24 87–49–74 74 0879006122
10 Милка Харизанова – Ст. експерт по БЕЛ 25 87–49–63 63 0879006102
11 Таня Колева – Ст. експерт по природни науки и екология 25 87–49–63 63 0879006103
12 Георги Даутев – Ст. експерт по ОСО 26 87–49–85 85 0878657453
13 инж. Румен Евстатиев – Ст. експерт по ОСО 26 87–49–85 85 0878657455
14 Емилия Радева – Ст. експерт по ОСО 27 87–49–76 76 0878657463
15 Лиляна Иванова – Ст. експерт по ОСО 27 87–49–76 76 0878657451
ОТДЕЛ "АПФСИО"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "АПФСИО"
16 Недялко Киров 17 87–49–67 67 0878657471
СТАРШИ ЕКСПЕРТИ
17 Димка Георгиева – Главен счетоводител 16 87–49–62; 81–32–48 62 0879006109
18 Данка Маврова – Счетоводител 13 87–49–83 83 0879006123
19 Анка Манолова – Технически сътрудник – касиер 15а 87–49–61; 81–32–49 61 0879006118
20 Стелиана Сашева – Младши юрисконсулт 21 87–49–84 84 0879006124
21 Иван Гиргицов – Ст. експерт по информационно осигуряване 18 87–49–68 68 0879006117
22 Деян Мавров – Стажант по информационно осигуряване 18 87–49–68 68 0878360492
23 Калина Милева – Ст. специалист "Човешки ресурси" 11 87–49–64 64 0878657476
24 Петко Казаков – шофьор – домакин 0879006114